Stypendium dla doktorantki/doktoranta w ramach projektu NCN OPUS – ST7

Nazwa jednostki: Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydział Elektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej Nazwa stanowiska: doktorant Wymagania: Kandydat powinien posiadać́: dyplom magistra inżynierii biomedycznej lub pokrewnej dziedziny, status doktoranta w ramach szkoły doktorskiej na Politechnice Warszawskiej, biegłą znajomość́ języka polskiego oraz angielskiego, umiejętność́ programowania i analizy danych w języku Matlab, umiejętność administrowania serwerem bazodanowym […]

Zaproszenie na szkolenie: „Informacja o konkursach i realizacji grantów z Narodowego Centrum Nauki”

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej zaprasza na szkolenie z Panią dr Martą Buchalską, ekspertem z Narodowego Centrum Nauki (NCN). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie WEiTI pod adresem: http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Zaproszenie-na-szkolenie-Informacja-o-konkursach-i-realizacji-grantow-z-Narodowego-Centrum-Nauki

System mobilnych płatności zbliżeniowych oparty o technologię BlueTooth

Zespół pod kierownictwem Dr inż. Andrzeja Rychtera, pracownika Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej, IRiTM we współpracy z firmą Braintri zaprojektował innowacyjny system, który umożliwi wykonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą protokołu BlueTooth. Technologia może znaleźć zastosowanie m.in. w bankomatach  czy w operacjach potwierdzania tożsamości. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,78396,platnosci-przez-bluetooth-pewnie-pokazuja-polacy.html

Dokumenty MNiSW związane z parametryzacją wg Ustawy 2.0

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne związane z działalnością naukową: Komunikat MNiSzW  z dnia 31 lipca 2019 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z liczbą punktów http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego  2019 w sprawie ewaluacji działalności naukowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 – […]

Nagrody Rektora

Nagrody dla pracowników Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych przyznane przez JM Rektora w roku 2019 Nagroda  I stopnia za całokształt dorobku prof. dr hab inż. Józef Modelski Nagroda II stopnia za działalność naukową dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni Nagroda III stopnia za pracę doktorską dr inż. Paweł Mazurek Nagroda I stopnia za działalność […]

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSzW

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji zagranicznych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Innowator Mazowsza

Trwa nabór wniosków w konkursie “Innowator Mazowsza” Wnioski można składać do do 19.08.2019 r. W listopadzie 2019 roku na oficjalnej gali zostaną wyłonione i nagrodzone zwycięskie opracowywania oraz wdrożenia innowacji zaprezentowane przez naukowców i firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna pula nagród to 113 tys. zł. Regulamin konkursu:  http://bit.ly/regulamin-konkursu-xi-edycja Szczegółowe informacje są […]

Laureat Diamentowego Grantu 2019

Jerzy Cuper, student WEiTI w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, będący pod opieką dr hab. inż. Pawła Kopyta, został jednym z laureatów konkursu “Diamentowy Grant”. To ósma edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie studentów prowadzących badania naukowe. W ramach programu będzie realizował projekt pt.: “Dokładne metody spektroskopii materiałów w paśmie […]

Wyniki konkursu na granty dziekańskie dla młodych pracowników nauki oraz stypendia doktoranckie

Informujemy, że granty dziekańskie dla młodych naukowców otrzymali: dr inż. Grzegorz Bogdan, temat grantu:” Badania możliwości zastosowania anteny z modulacją czasową w czujnikach sieci bezprzewodowej LoRa dla Internetu Rzeczy” dr inż. Jacek Kryszyn, temat grantu: “Badanie prędkości przepływu mieszaniny dwufazowej elektrycznym tomografem pojemnościowym EVT4” dr inż. Paweł Mazurek, temat grantu: “Wykorzystanie impulsowych czujników radarowych ultramałej mocy […]

Nagrodzona rozprawa doktorska

Z przyjemnością informujemy, że Marek Kowalski (drugi od lewej) otrzymał III nagrodę za rozprawę doktorską pt. “Localization and tracking of facial landmarks in images and video sequences” (promotor – prof. Władysław Skarbek). Nagroda została ufundowana przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych i wręczona podczas Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (Wrocław 25-27 czerwca […]

Konkurs na granty dziekańskie dla młodych naukowców oraz stypendia naukowe dla doktorantów

Został ogłoszony konkurs na granty dla młodych pracowników nauki oraz  stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich na WEiTI w roku 2019. Wnioski należy składać w Biurze Dziekana, pok. 115 w terminie  do dnia 26 czerwca br. Osoby składające wnioski proszone są o pozostawienie w  sekretariacie naukowy IRiTM, pok. 426  kopii przygotowanych dokumentów. Załączniki dokumentów:  

Dofinansowanie grantów przez NCN oraz grant rektorski dla Studenckiego Koła Naukowego

Dwa projekty badawcze, w których uczestniczą pracownicy IRiTM otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu NCN – OPUS 16. “Śpiączka i zaburzenia świadomości – nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI”, kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, zespołem z IRiTM będzie kierował prof. Piotr Bogorodzki. “Korelacje pomiędzy właściwościami […]

Konkurs NCN OPUS 17

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 17 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do […]

Program PROM – stypendia dla doktorantów i kadry akademickiej

Celem Programu PROM jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną (uczestnictwo doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia tj. trwających od 5 do 30 dni o międzynarodowym charakterze). Projekty przewidują zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. W projekcie realizowanym […]

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację o ogłoszeniu konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców.Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r lub w skróconej formie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/nawet-do-5390-zl-miesiecznie-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Ruszył nabór do nowego programu Fulbright STEM Impact Award

Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych. Oferta skierowana […]

Konkurs o Nagrodę Siemensa

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach […]

REGIOSTARS 2019

Celem konkursu REGIOSTARS Awards 2019  jest promocja innowacyjnych projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich. Swój projekt można zgłosić w jednej z 5 kategorii: Wspieranie transformacji cyfrowej (Promoting digital transformation), Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury (Connecting green, blue and grey), Zwalczanie nierówności i ubóstwa (Combatting inequalities and poverty), Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu […]

Fundusze norweskie

Na stronie Research Council of Norway (RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla instytucji chcących wziąć udział w programach badawczych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy Norweskich i EOG). Wyszukiwarka ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami z krajów beneficjentów i krajów darczyńców w projektach badawczych. Zachęcamy do zarejestrowania się […]

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski wyróżniony medalem im. prof. M. Pożaryskiego

Pragniemy poinformować, że decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. dr hab. inż. Józef Modelski został wyróżniony medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie elektroniki, radiokomunikacji i techniki mikrofalowej. Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM  

EuCAP 2019 – konferencja międzynarodowa współorganizowana przez IRiTM

Informujemy, że w dniach 31.03 – 05.04. 2019 w Krakowie odbywa się 13th European Conference on Antennas, and Propagation.  Konferencja jest notowana w bazie Web of Science.

KKRRiT 2019

Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że została uruchomiona strona internetowa Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), która odbędzie się w Politechnice Wrocławskiej, w dniach 25 – 27 czerwca 2019 roku. Będzie to już dziewiętnaste spotkanie specjalistów ze środowisk: akademickiego, przemysłowego, operatorskiego, usługowego i administracji państwowej, którzy w swojej działalności zajmują się radiokomunikacją, radiofonią, telewizją oraz szeroko rozumianymi multimediami. Poza […]

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji […]

Nagrody Rektora PW

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o nagrody Rektora należy składać do sekretariatu naukowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca br.

Nagroda w konkursie “Najlepsi z najlepszych”

Z przyjemnością informujemy, że  studenci IRiTM:   Jerzy Cuper, Piotr Czekała oraz Marcin Rytel

Nowa lista wydawnictw na stronie MNiSzW

Uprzejmie informujemy, że na stronie MNiSzW pojawiła się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw punktowanych.

Nagrody Rektora PW

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o nagrody Rektora PW. Wnioski prosimy składać do dnia 4 marca br.

Terminy składania wniosków na projekty badawcze

Uprzejmie informujemy,  że  na stronie Centrum Obsługi Projektów PW pojawiły się informacje o  terminach składania wniosków w ramach funduszy strukturalnych, projektów międzynarodowych oraz  projektów krajowych. https://www.cop.pw.edu.pl/

19 Seminarium – Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne

Uprzejmie informujemy, że seminarium stypendystów Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbędzie się dnia 5 grudnia 2018 (środa),  w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa, sala 146 w godz. 10.15-15.40 Szczegółowy program seminarium jest dostępny pod adresem: http://fundacja.ire.pw.edu.pl/

Medale za Długoletnią Służbę

Z przyjemnością informujemy, że pracownikom Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, dr inż. Krzysztofowi Derzakowskiemu i dr inż. Maciejowi Sypniewskiemu zostały przyznane Medale Złote za Długoletnią Służbę.   Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Kryszyna pt.”Trójwymiarowa akwizycja danych w elektrycznej tomografii pojemnościowej”. Promotor: dr hab inż. Waldemar Smolik, prof. PW Recenzenci: prof dr hab. inż. Stanisław Gratkowski – […]

Wyróżnienia dla prof. Y.Yaschyshyna na konferencji CECNet2018 w Tajlandii

Z przyjemnością informujemy, że prof. Yevhen Yashchyshyn  został uhonorowany przez Komitet Organizacyjny the 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2018), która odbywała się w Bangkoku w dniach 16-19 listopada 2018 r. Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Okolicznościowe seminarium w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Okolicznościowe seminarium w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, pod patronatem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby “Nowe medium w nowej rzeczywistości – łączność radiowa w Polsce w 20-leciu międzywojennym”, które odbędzie się w  dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 14:15 w gmachu WEiTI […]

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w dniu 13 listopada 2018 r.  o godz. 9.00 w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Mazurka pt.”Bayesian solutions of problems related to non-invasive and non-intrusive monitoring of elderly persons”. Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski Recenzenci: prof. […]

Sonda 2

Informujemy, że pracownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, dr inż. Andrzej Rychter wziął udział w nagraniu odcinka programu Sonda 2 na temat różnych technik obrazowania w medycynie. Prowadzącym program był dr Tomasz Rożek. Podczas programu został zaprezentowany aparat rentgenowski znajdujący się w laboratorium P107 w nowym skrzydle. Nagranie odbyło się […]

Konferencja TMEX 2018

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych był współorganizatorem międzynarodowej konferencji TMEX 2018, która odbyła się w dniach 19-21 września br. w CZIiTT. Organizatorzy konferencji to: National Centre for Nuclear Research (NCBJ), Faculty of Electronics and Information Technology of Warsaw University of Technology (PW),  Department of Physics of the University of Warsaw (UW) and University Autonoma de Madrid (UAM). W konferencji wzięło udział […]

Rozporządzenie w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał 20 września rozporządzenie dotyczące dziedzin i dyscyplin naukowych. Na stronie MNiSzW można znaleźć m.in. tabelę z podziałem.

Nagrody JM Rektora w 2018 roku

  Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał następujące nagrody pracownikom Instytutu: Nagroda indywidualna I stopnia za całokształt dorobku prof. dr hab inż. Roman Z. Morawski Nagroda zespołowa I stopnia za działalność naukową prof. dr hab inż. Stefan L.Hahn dr hab. inż. Kajetana Snopek Nagroda zespołowa II stopnia za działalność naukową […]

Nagroda za pracę dyplomową

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Marcin Kołakowski (doktorant w Zakładzie Radiokomunikacji IRTM) zdobył pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę dyplomową z zakresu telekomunikacji.

Nagrody JM Rektora PW

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał nagrody pracownikom Instytutu.