Stypendium dla doktorantki/doktoranta w ramach projektu NCN OPUS – ST7

08paź, 2019

Nazwa jednostki: Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydział Elektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej


Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać́:

 • dyplom magistra inżynierii biomedycznej lub pokrewnej dziedziny,
 • status doktoranta w ramach szkoły doktorskiej na Politechnice Warszawskiej,
 • biegłą znajomość́ języka polskiego oraz angielskiego,
 • umiejętność́ programowania i analizy danych w języku Matlab,
 • umiejętność administrowania serwerem bazodanowym XNAT,
 • znajomość zaawansowanych technik obrazowania MRI w tym DWI, MRS.

Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dn. 27 paźdz. 2016).

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w ramach projektu NCN OPUS 16 (ST7) , pt. „Śpiączka i zaburzenia świadomości – nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI”, realizowanego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacjach w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.

Celem projektu jest znalezienie neurofizjologicznych korelatów procesu odzyskiwania świadomości u pacjentów po urazach mózgu. Praca dotyczyła będzie zagadnień zaburzeń świadomości (DoC) a w szczególności udoskonalenie metod analizy strukturalnych i funkcjonalnych badań MRI zbieranych w schemacie badania podłużnego.

Doktorant/doktorantka może prowadzić badania numeryczne lub eksperymentalne.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST7
Termin składania ofert: 22 października 2019, 9:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

 • Liczba stypendiów:1
 • Czas trwania stypendium: 33 miesiące
 • Termin rozpoczęcia pracy: 1 listopada 2019
 • Doktorant w czasie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie
 • Realizacja zadań projektu, kierownik Projektu: dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. PW.
 • Uzyskanie statusu doktoranta w ramach szkoły doktorskiej na Politechnice Warszawskiej

Dodatkowe informacje:

 • Termin składania dokumentów: do 22.10.2019 r.
  Forma składania dokumentów: e-mail na adres: janko@ire.pw.edu.pl (temat „stypendium OPUS” plus Imię i Nazwisko) załączając następujące dokumenty (w formie plików PDF)
 • niosek z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF wniosek powinien zawierać  zeskanowany podpis.
 • Skany posiadanych dyplomów ukończonych studiów oraz informację o dotychczasowym przebiegu studiów.
 • Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć.
 • Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą udzielić informacji o kandydacie.
 • W przypadku cudzoziemców spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region – dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP (https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies). 
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres janko@ire.pw.edu.pl. Dalsze informacje na temat projektu i obowiązków stypendysty uzyskać można pod tym samym adresem mailowym.
 • Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową powołaną przez Rektora PW, która może zaprosić kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja przygotowuje listę rankingową kandydatów spełniających warunki konkursu i zarekomenduje przyznanie (lub odmowę przyznania) stypendium najpóźniej 29 października 2019 r. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji, gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej oraz komisja konkursowa zarekomenduje przyznanie stypendium tej osobie.

* Do wniosku należy dołączyć Klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/RODO_PW.pdf

Data dodania ogłoszenia: 08.10.2019

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Stypendysty w wyżej wymienionym projekcie badawczym:

https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/protokol_stypendium_OPUS.pdf