Pracownie problemowe i dyplomowe S1

UWAGA: W przypadku studentów, dla których instytutem dyplomującym jest IRTM (w tym wszystkich studentów kierunku IBM), ww. przedmioty powinny być deklarowane w realizacjach (grupach)  przypisanych do Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (jednostka realizująca 103400).

Wg planu modelowego wykonanie i napisanie pracy dyplomowej zajmuje dwa semestry. Pracownia PDI1 (ECTS=3) zaliczana jest na ocenę (w skali 2…5) a Przygotowanie pracy… PDI2 (ECTS=15)  w skali 0/1. Zaliczenia dokonuje Kierownik Zakładu, w którym pracuje promotor pracy dyplomowej (na podstawie propozycji oceny wystawionej przez opiekuna). W sprawie odpowiedniego przygotowania się do zaliczenia należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z promotorem pracy dyplomowej.

Zaliczenia odbywają się w dwóch ostatnich tygodniach semestru, terminy zaliczeń podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń i zostaną umieszczone w zakładce Ważne terminy.

  • Uwaga: W przypadku studentów kierunku IBM zaliczenia odbywają się w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej (niezależnie od miejsca zatrudnienia promotora pracy dyplomowej).

Seminarium SDI powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pierwszej pracowni dyplomowej (PDI1) i równolegle z PDI2.

Przedmiot EPDI jest zaliczany przez złożenie pracy dyplomowej (przyjętej przez opiekuna).