NERW PW – program studiów 1. stopnia Inżynieria Biomedyczna

W  IRiTM WEiTI PW realizowane jest  zadanie nr 15 w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu (PW): 39 131 230,65 zł;  Dofinansowanie projektu z UE: 37 957 293,73 zł.

Zadanie  15 „Interdyscyplinarne kształcenie łączące umiejętności inżynierskie oraz wiedzę medyczną na międzywydziałowym kierunku Inżynieria Biomedyczna – 1 st. – opracowanie zmian programowych, modułów kształcenia oraz jego realizacja”

realizowane jest przez: Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) oraz Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej (Wydział Mechatroniki).

Okres realizacji zadania: 1.03.2018 – 30.01.2021

Kierownik zadania: dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni

Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 674 850,00 zł

Cele szczegółowe obejmują:

  • wprowadzenie dwóch specjalności: „Aparatura i systemy elektromedyczne” i „Informatyka biomedyczna”,
  • dostosowanie struktury oferowanych specjalności do potrzeb zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego,
  • zaangażowanie w proces przygotowywania programów kształcenia przedstawicieli pracodawców,
  • modyfikację treści modułów programowych,
  • wprowadzenie zróżnicowanych technik dydaktycznych (zajęć projektowych).