Poradnik dyplomantki i dyplomanta

Informacje dotyczące przygotowania do OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ w sem. 23L

w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

INFORMACJE OGÓLNE:

Obowiązują terminy złożenia prac dyplomowych określone w Harmonogramie roku akademickiego 2022/23 i w Regulaminie Studiów PW: prac inżynierskich do 10.09.2023 r. (niedziela) oraz prac magisterskich do 15.09.2023 r. (piątek).

Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie stacjonarnej lub – ewentualnie  – zdalnej (w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju).

Procedury przyjęcia, dopuszczenia do obrony i recenzowania pracy dyplomowej przebiegają na podstawie elektronicznej wersji tekstu. Informację na temat zasad formatowania pracy dyplomowej (w tym szablony stron tytułowych) są dostępne na stronie Wydziału:  https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Prace-dyplomowe

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Rektora PW prace dyplomowe składane są w wersji elektronicznej w bazie prac USOS-APD i nie ma obowiązku ich drukowania.

Niezbędne jest bardzo drobiazgowe przestrzeganie opisanej niżej procedury.

ETAP A) Po napisaniu pracy dyplomowej i zatwierdzeniu (przyjęciu) jej przez promotora

Procedurę gromadzenia dokumentacji dyplomantka/dyplomant zaczyna od utworzenia na OneDrive PW ( https://wutwaw-my.sharepoint.com/ ) katalogu, w którym należy umieścić:

 1. Pracę dyplomową w formacie pdf (powinna to być wersja, która zostanie załadowana później do systemu APD). Praca powinna spełniać wymagania formalne w skrócie opisane w zakładce – Praca dyplomowa wymagania formalne
 2. Pozytywną opinię promotora pracy dyplomowej (opiekuna) w formie podpisanej Decyzji o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego DOPUSZCZENIE-do-egzaminu-dyplomowego
 3. Skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora PW 97/2019 (zgoda lub brak zgody na monitoring karier zawodowych absolwentów).
 4. W przypadku realizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym skan wypełnionego i podpisanego Oświadczenia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość.

W związku z usprawnianiem procedury dyplomowania i elektronicznym obiegiem większości dokumentów związanych z tym procesem, niżej wymienione dokumenty są obecnie przetwarzane w wersji elektronicznej i nie ma potrzeby ich wydruku:

 • Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu – wypełniany w systemie USOSweb przez studenta;
 • Informacja o danych osobowych do dyplomu – wypełniany w systemie USOSweb przez studenta;
 • Potwierdzenie przelewu za odpisy dyplomu/suplementu – dokonanie opłaty widoczne w systemie USOS
 • Streszczenie i słowa kluczowe pracy dyplomowej – wypełniane w systemie USOS APD przez studenta;
 • Oświadczenie autora pracy – akceptacja oświadczenia, które  pojawi się w systemie po wgraniu do USOS APD pracy dyplomowej;

Student jest zobowiązany do zachowania wszystkich oryginałów dokumentów, których skany zamieścił w folderze na dysku OneDrive PW. Ponadto, dyplomant musi sprawdzić i zaakceptować suplement przed obroną pracy dyplomowej.

Aby pojawiła się możliwość wygenerowania suplementu, do systemu USOS muszą być wpisane wszystkie oceny i zaliczenia.

W systemie USOSweb w zakładce „dla studentów” – „suplementy” znajduje się instrukcja dla studentów.

Dokumenty przewidziane w p. 1-3 i 6 należy umieścić najpóźniej w dniu określonym jako “termin złożenia pracy dyplomowej”.

W tym terminie należy również przesłać  do Sekretariatu  ds nauczania – sekretariat.dydaktyczny.irtm@pw.edu.pl (do p. Izabeli Dudek izabela.dudek@pw.edu.pl, z kopią do p. Moniki Feluś Monika.Felus@pw.edu.plwiadomość zatytułowaną Dane do obrony pracy dyplomowej, a w niej następujące informacje:

 1. łącze do ww. katalogu (z pracą dyplomową i pozostałymi dokumentami),
 2. rodzaj składanej pracy (inż./mgr),
 3. imię i nazwisko,
 4. nr albumu,
 5. nr telefonu kontaktowego,
 6. tytuł pracy w języku polskim, tytuł pracy w języku angielskim,
 7. imię, nazwisko i stopień (tytuł) naukowy kierownika pracy.

Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji Sekretariat wydrukuje przesłaną Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego i przekaże sprawę do Dziekanatu. Równolegle będzie ustalony recenzent pracy dyplomowej oraz termin egzaminu dyplomowego. O terminy egzaminów dyplomowych można się dowiadywać telefonicznie, osobiście luba mailowo.
Dziekanat może wykonać swoją część pracy dopiero wtedy, kiedy dysponuje kompletem ocen studenta.

Uwaga: dyplomantki/dyplomanci studiów 1. stopnia, którzy w następnym semestrze zamierzają podjąć studia magisterskie, powinni (przed złożeniem dokumentów) zadeklarować w systemie USOS przedmioty na 1. semestr studiów magisterskich.

Obowiązkiem dyplomanta jest  umieszczenie pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Politechniki Warszawskiej. Powyższe wymaganie nie dotyczy wyłącznie prac, dla których decyzją Dziekana przyjęto tryb utajnienia.

Procedurę archiwizowania pracy dyplomowej rozpoczyna student: umieszczając w archiwum wersję elektroniczną pracy dyplomowej w formacie pdf, a także wpisując informacje dodatkowe (m.in. słowa kluczowe i streszczenie).

Następnie promotor pracy dyplomowej sprawdza poprawności informacji umieszczonych przez dyplomanta i zatwierdza pracę dyplomową (ew. może ją skierować do poprawy i zatwierdzić po poprawieniu).

Zatwierdzenie przez promotora pracy umieszczonej w APD jest warunkiem koniecznym przystąpienia dyplomanta do egzaminu dyplomowego. Pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/file/pl-usos-apd2.pdf   znajduje się prezentacja objaśniająca tę procedurę.

Gdy opiekun zatwierdzi pracę i wprowadzi swoją opinię o pracy, a recenzent – recenzję, praca będzie gotowa do obrony.

ETAP B) Przed egzaminem dyplomowym

O termin egzaminu dyplomowego należy dowiadywać się w Sekretariacie ds nauczania (telefonicznie: 22 234 7829 lub 22 234 7696). Recenzja pracy dyplomowej powinna być dostępna w systemie USOS-APD (najpóźniej na 3 dni przed terminem egzaminu).

 ETAP C) W dniu egzaminu dyplomowego

W przypadku egzaminu stacjonarnego :

Student przychodzi do sekretariatu ds. nauczania około 30 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu z oryginałami dokumentów, których skany zostały umieszczone w katalogu OneDrive (poza Decyzją o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego).

Egzamin dyplomowy odbywa się w Sali Konferencyjnej IRTM (427/428), ewentualnie w innym wyznaczonym pomieszczeniu Instytutu.

Prezentacja na egzamin dyplomowy może być przyniesiona na pamięci przenośnej lub płycie CD (DVD). Podczas egzaminu dyplomowego w szczególnych przypadkach dopuszcza się korzystanie z własnego komputera przenośnego.

W przypadku egzaminu zdalnego:

Dyplomantka/dyplomant musi mieć dostęp do komputera umożliwiającego pracę z programem MS Teams, konieczne jest korzystanie z kamery oraz mikrofonu zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. Konieczne jest przygotowanie dokumentu tożsamości pozwalającego na potwierdzenie tożsamości dyplomantki/dyplomanta.

Pozostałe  zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie na odległość znajdą Państwo w:  załącznik nr 1 do zarządzenia nr 99 /2020 Rektora PW