Poradnik dyplomantki i dyplomanta

Informacje dotyczące przygotowania do OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ 

w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE w sem. 20Z (w okresie Czasowego  Ograniczenia Funkcjonowania Uczelni )

 

 

WERSJA SPRZED  Okresu Czasowego Ograniczenia Funkcjonowania Uczelni (czyli tzw. przedwirusowa) – poniżej

A) Przed złożeniem pracy dyplomowej należy:

pobrać z Sekretariatu Dydaktycznego IRTM (p.424):

 • okładki pracy dyplomowej
 • i spersonalizowany formularz Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego

a także – przesłać na adres i.dudek@ire.pw.edu.pl  wiadomość zatytułowaną Dane do obrony pracy dyplomowej, a w niej następujące informacje:

 1. rodzaj składanej pracy (inż./mgr),
 2. imię i nazwisko,
 3. nr albumu,
 4. nr telefonu kontaktowego,
 5. tytuł pracy w języku polskim, tytuł pracy w języku angielskim,
 6. imię, nazwisko i stopień naukowy kierownika pracy.

 B) Przy składaniu pracy dyplomowej w sekretariacie dydaktycznym IRiTM (p.424)

wymagane są następujące dokumenty:

 1. formularz Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego, Decyzja powinna być podpisana przez opiekuna pracy.
 2. Praca dyplomowa w 1 egzemplarzu (zredagowana zgodnie z wymaganiami podanymi na http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Prace-Dyplomowe
 3. Praca dyplomowa na nośniku elektronicznym w papierowej kopercie z „okienkiem”, 2 szt.
 4. ewentualnie – indeks z uzupełnionymi wpisami
 5. ewentualnie Kartę Wznowienia

Opis umieszczony na nośniku powinien zawierać:

 • imię i nazwisko studenta (studentki),
 • numer albumu studenta (studentki),
 • rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, inżynierska),
 • tytuł pracy dyplomowej,
 • nazwę wydziału,
 • nazwę kierunku i specjalności
 • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową.

 C) Po złożeniu pracy dyplomowej w sekretariacie dydaktycznym IRiTM, a przed egzaminem dyplomowym

Uwaga: dyplomanci studiów 1. stopnia, którzy w następnym semestrze zamierzają podjąć studia magisterskie, powinni (przed złożeniem w Dziekanacie nw. dokumentów) zadeklarować w systemie USOS przedmioty na 1. semestr studiów magisterskich.

Dyplomanci składają w Dziekanacie ds. nauczania (pok. 111 lub 112) następujące dokumenty:

 • formularz Decyzja o dopuszczenia do egzaminu dyplomowego podpisany przez zastępcę dyrektora instytutu dyplomującego,
 • 4 zdjęcia formatu 3,5 x 4,5 cm*),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty (60 zł) za dyplom,
 • ewentualnie indeks (ze wszystkimi wpisami).

Uwaga: Dyplomanci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (maksimum 3 odpisy) składają w Dziekanacie (poza wymienionymi wyżej) następujące dokumenty :

 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim**),
 • po 1 zdjęciu formatu 3,5 x 4,5 cm do każdego odpisu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty (po 40 zł za każdy odpis dyplomu w języku angielskim).

Obowiązkiem dyplomanta jest także umieszczenie pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Politechniki Warszawskiej. Powyższe wymaganie nie dotyczy wyłącznie prac, dla których decyzją Dziekana przyjęto tryb utajnienia.

Wgranie pracy będzie możliwe dopiero kilka dni po złożeniu dokumentów w Dziekanacie (po zweryfikowaniu przez pracownika Dziekanatu, że dyplomant zrealizował program studiów i złożył komplet dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego).

Procedurę archiwizowania pracy dyplomowej rozpoczyna student:

umieszczając w archiwum wersję elektroniczną pracy dyplomowej w formacie pdf, a także wpisując informacje dodatkowe (m.in. słowa kluczowe i streszczenie).

Następnie opiekun (kierownik pracy dyplomowej) sprawdza poprawności informacji umieszczonych przez dyplomanta i zatwierdza pracę dyplomową (ew. może ją skierować do poprawy i zatwierdzić po poprawieniu).

Zatwierdzenie przez promotora pracy umieszczonej w APD jest warunkiem koniecznym przystąpienia dyplomanta do egzaminu dyplomowego. Pod adresem:

http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Archiwum-prac-dyplomowych/APD-informacja-dla-Studenta

znajduje się prezentacja objaśniająca tę procedurę.

D) Przed egzaminem dyplomowym:

 1. O termin egzaminu dyplomowego należy dowiadywać się w sekretariacie dydaktycznym (osobiście lub telefonicznie: 22 234 7829).
 2. Również w sekretariacie dydaktycznym można zapoznać się z recenzją pracy (nie wcześniej niż na 3 dni przed terminem egzaminu), przed egzaminem powinna być ona dostępna również w systemie USOS-APD.
 3. Prezentacja na egzamin dyplomowy może być przyniesiona na pamięci przenośnej lub płycie CD (DVD). Należy wcześniej (np. w przeddzień egzaminu dyplomowego) sprawdzić działanie na sprzęcie komputerowym znajdującym się w sali egzaminacyjnej (p. 424). W szczególnych przypadkach dopuszcza się korzystanie z własnego komputera przenośnego.

E) Po egzaminie dyplomowym:

Należy pobrać z sekretariatu dydaktycznego lub z Gmachu Głównego (pok.114) kartę obiegową.

Kolejność stemplowania karty obiegowej:

 1. Biblioteka Wydziałowa.
 2. Biblioteka Główna.
 3. Dział Techniczny pok. 19.
 4. Dziekanat pok. 119 (akademiki).
 5. Podpis opiekuna pracy dyplomowej w wierszu Instytut dyplomujący.
 6. Sekretariat dydaktyczny IRiTM pok. 424.
 7. Dziekanat pok. 111.

Wypełniona karta obiegowa potrzebna będzie dopiero przy odbiorze dyplomu z Gmachu Głównego PW.   O możliwości odbioru dyplomu zostaną Państwo powiadomieni listownie.

Opłaty za dyplom należy wnosić na indywidualne numery kont, które są widoczne po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl

*)  5 zdjęć składają dyplomanci studiów 1. stopnia zakwalifikowani wstępnie na studia 2.stopnia 
**) formularz wniosku do pobrania w Dziekanacie