Poradnik dyplomantki i dyplomanta

Informacje dotyczące przygotowania do OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ w sem. 24L

w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

INFORMACJE OGÓLNE:

Obowiązują terminy złożenia prac dyplomowych określone w Harmonogramie roku akademickiego 2023/24 i w Regulaminie Studiów PW: prac inżynierskich do 10.09.2024 r. (wtorek) oraz prac magisterskich do 15.09.2024 r. (niedziela).

Studenci, którzy chcieliby przystąpić do egzaminu dyplomowego jeszcze przed wakacjami powinni złożyć pracę dyplomową w terminie do 6 czerwca br. (czwartek).

Egzamin dyplomowy odbywa się w formie stacjonarnej,  w wyjątkowej sytuacji w formie  – zdalnej (za pisemną zgodą opiekuna i Dziekana Wydziału).

Procedury przyjęcia, dopuszczenia do obrony i recenzowania pracy dyplomowej przebiegają na podstawie elektronicznej wersji tekstu. Informację na temat zasad formatowania pracy dyplomowej (w tym szablony stron tytułowych) są dostępne na stronie Wydziału:  https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Prace-dyplomowe2/Procedura-dyplomowania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Rektora PW prace dyplomowe składane są w wersji elektronicznej w bazie prac USOS-APD i nie ma obowiązku ich drukowania.

Niezbędne jest bardzo drobiazgowe przestrzeganie opisanej niżej procedury.

Składając pracę dyplomową należy mieć zaliczone wszystkie przedmioty oprócz EPDI/EDYM. Przedmiot EPDI/EDYM zalicza Dyrektor ds. nauczanie na podstawie złożonej pracy dyplomowej. 

ETAP I

Przesłanie pracy, dokumentu “Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego” i danych dotyczących pracy.

Pracę dyplomową, zatwierdzoną (przyjętą) przez promotora należy przesłać  do Sekretariatu ds nauczania na adres– sekretariat.dydaktyczny.irtm@pw.edu.pl najpóźniej w dniu określonym jako “termin złożenia pracy dyplomowej”.

Praca dyplomową w formacie PDF (powinna to być wersja, która zostanie załadowana później do systemu APD), powinna spełniać wymagania formalne w skrócie opisane w zakładce – https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Prace-dyplomowe2/Procedura-dyplomowania

Razem z  pracą należy przesłać lub złożyć osobiście do sekretariatu dydaktycznego IRTM dokument  DOPUSZCZENIE-do-egzaminu-dyplomowego


Dokument musi być podpisany przez promotora w miejscu “Pracę dyplomową oceniam pozytywnie”

Podsumowanie:

Student przesyła wiadomość do sekretariatu ds. nauczania zatytułowaną “Praca dyplomowa inżynierska/magisterska”  załącza: pracę dyplomową oraz Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego.

W treści maila umieszcza następujące dane:

  1. rodzaj składanej pracy (inż./mgr),
  2. imię i nazwisko,
  3. nr albumu,
  4. nr telefonu kontaktowego,
  5. tytuł pracy w języku polskim, tytuł pracy w języku angielskim,
  6. imię, nazwisko i stopień (tytuł) naukowy kierownika pracy.

W przypadku egzaminu w trybie na odległość należy również przesłać zgodę Dziekana na tą formę egzaminu oraz Oświadczenia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość.

ETAP 2.

Po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu EPDI/EDYM student może wgrać pracę do systemu USOS ADP. Przedmiot EPDI/EDYM zalicza Dyrektor ds. nauczanie na podstawie złożonej pracy dyplomowej.

Następnie Dyrektor skieruję pracę do recenzenta.

O wyznaczonym Recenzencie  i składzie  Komisji  dyplomowej student zostanie poinformowany  w systemie USOS APD.

ETAP 3.

Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest zaakceptowanie suplementu i wniesienie opłat za Dyplom.

W tej sprawie student otrzyma wiadomość mailową z Dziekanatu do spraw nauczania z informującą  o możliwości zatwierdzenia suplementu.

Należy się szczegółowo zapoznać i zastosować do  instrukcji przesłanej w/w mailu.

 

Etap 4. 

Po spełnieniu wszystkich powyższych etapów sekretariat wyznaczy termin egzaminu dyplomowego, o którym poinformuje studenta telefonicznie.

1. W przypadku egzaminu stacjonarnego :

Student przychodzi do sekretariatu dydaktycznego IRTM około 15 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Egzamin dyplomowy odbywa się w Sali Seminaryjnej IRTM (427/428), ewentualnie w innym wyznaczonym pomieszczeniu Instytutu.

Prezentacja na egzamin dyplomowy może być przyniesiona na pamięci przenośnej lub płycie CD (DVD). Podczas egzaminu dyplomowego w szczególnych przypadkach dopuszcza się korzystanie z własnego komputera przenośnego.

Mile widziana jest też wydrukowana  (nieoprawiona) praca dyplomowa, którą po egzaminie student otrzymuje z powrotem.

2. W przypadku egzaminu zdalnego:

Dyplomantka/dyplomant musi mieć dostęp do komputera umożliwiającego pracę z programem MS Teams, konieczne jest korzystanie z kamery oraz mikrofonu zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. Konieczne jest przygotowanie dokumentu tożsamości pozwalającego na potwierdzenie tożsamości dyplomantki/dyplomanta.

Pozostałe  zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie na odległość znajdą Państwo w:  https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2020/Zarzadzenie-Rektora-nr-99-2020-z-dnia-29-09-2020

Uwaga:
Na egzamin dyplomowy w trybie na zdalnym student musi mieć pisemną zgodę Dziekana  oraz przesłać skan wypełnionego i podpisanego Oświadczenia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość.