Studia wieczorowe

Studia niestacjonarne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja  

     specjalność: Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne

plan zajęć w sem. 19L

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja uzyskują wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych.

Bazą dla wiedzy inżynierskiej integrującej kilka dziedzin nauk technicznych jest ogólna wiedza z zakresu: analizy matematycznej, algebry i probabilistyki, fizyki klasycznej oraz fizyki ciała stałego. W toku dalszych studiów wiedza podstawowa zostaje uzupełniona uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą z zakresu teorii obwodów elektrycznych oraz teorii sygnałów i metod ich przetwarzania.

Kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych ma za zadanie przekazać szczegółową wiedzę w takich dziedzinach jak: inżynieria komputerowa, systemy radiokomunikacyjne i radiodyfuzyjne, techniki multimedialne oraz teleinformatyka.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) absolwent tego kierunku:

 • ma wiedzę w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji i przesyłania oraz detekcji sygnałów w paśmie wielkich częstotliwości;
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych;
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji i systemów telekomunikacji optycznej;
 • ma szczegółową wiedzę w zakresie systemów transmisji bezprzewodowej (w tym systemów komórkowych i radiodyfuzyjnych);
 • ma wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych oraz metod i technik programowania;
 • ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych;
 • ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii,  zasad przeprowadzania i opracowywania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania;
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technik dźwiękowych i obrazowych.

W toku studiów duża wagę przywiązuje się do znajomości problematyki indywidualnej przedsiębiorczości i związanych z nią zagadnień prawnych. W efekcie absolwent:

 • orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji
 • ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji

Dopełnieniem programu studiów jest lektorat z języka angielskiego, który ma zapewnić uporządkowaną znajomość języka angielskiego obejmującą struktury gramatyczne i słownictwo potrzebne do rozumienia i tworzenia różnych rodzajów tekstów pisanych i mówionych, formalnych i nieformalnych, zarówno ogólnych jak i z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

Realizując program kształcenia egzekwuje się nie tylko wiedzę, ale także i umiejętności. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

 • potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne a także symulacje komputerowe do analizy działania układów elektronicznych;
 • potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do obróbki danych doświadczalnych
 • potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary oraz opracować i przedstawić ich wyniki;
 • potrafi zastosować techniki cyfrowe do projektowania i programowania układów elektronicznych;
 • potrafi formułować zagadnienia w postaci algorytmicznej i zapisywać algorytmy w językach programowania;
 • potrafi zaprojektować i zweryfikować prosty system elektroniczny w postaci układu scalonego lub urządzenia techniki dźwiękowej i obrazowej lub sieci telekomunikacyjnej;
 • umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych;
 • potrafi dokonać analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe;
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach;
 • potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu elektroniki i telekomunikacji;
 • potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu elektroniki i telekomunikacji;
 • ma umiejętność samokształcenia się;
 • ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej z zakresu elektroniki i telekomunikacji;
 • potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań typowych dla działalności inżynierskiej z zakresu elektroniki i telekomunikacji – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • potrafi porównać rozwiązania projektowe ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne

Ostatnia grupa efektów kształcenia dotyczy tzw. kompetencji społecznych. Absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu,  informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

W programie pierwszych semestrów studiów przeważają treści o charakterze podstawowym. Poczynając od drugiego roku w coraz większym stopniu studia są wzbogacane elementami wiedzy związanej ze specjalnością. Na ostatnim etapie następuje pogłębienie wykształcenia specjalistycznego i realizacja projektu dyplomowego. Kształcenie na tym etapie odbywa się pod kierunkiem indywidualnego opiekuna, który jest także kierownikiem projektu dyplomowego.

Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja otrzymują tytuł zawodowy inżyniera kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz dyplom Politechniki Warszawskiej. Są przygotowani do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak i różnego rodzaju usług a także do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku.

Na Politechnice Warszawskiej kierunek Elektronika i Telekomunikacja oferowany jest tylko w ramach studiów niestacjonarnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Studia niestacjonarne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności: Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne uzyskały certyfikat jakości potwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacyjną powołaną przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia niestacjonarne na Politechnice Warszawskiej są płatne. Wysokość opłaty ustala rektor PW na podstawie kosztów prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim (dla studiujących na specjalności Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne opłata semestralna wynosi 3600 zł). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozłożenie opłaty na raty.

Organizacja zajęć

Z myślą o osobach pracujących zawodowo zajęcia są organizowane w godzinach popołudniowych i wieczornych (od poniedziałku do piątku 1615 – 2130). Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w soboty rano (815 – 1400).

Obowiązuje taki sam kalendarz roku akademickiego jak na studiach stacjonarnych. Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć i sesji egzaminacyjnej. Studia trwają 8 semestrów. Studentom przysługuje pomoc stypendialna przyznawana na ogólnych zasadach podanych w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Warszawskiej”. Stypendium socjalne lub zapomogę student może otrzymać już na pierwszym roku studiów, a stypendia za wyniki w nauce poczynając od drugiego roku studiów.

Informacji o organizacji studiów udziela
Sekretariat Instytutu Radioelektroniki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
pok. 424, IV p.
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa
tel. 22-234-7829; e-mail I.Dudek@ire.pw.edu.pl

Warunki przyjęcia na studia
O przyjęcie na I rok studiów wieczorowych mogą się ubiegać na ogólnych warunkach obywatele polscy oraz obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, posiadający świadectwo dojrzałości.

Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne 1. stopnia opisano na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-I-stopnia

Niestety Studia nie zostaną uruchomione w sem. 18Z
(od pazdziernika 2018 r.) z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

Zasady organizacyjne dyplomowania na Studiach Wieczorowych podano tutaj.