ZASADY WZNAWIANIA STUDIÓW

Zgodnie z Regulaminem Studiów PW (par.18):

1. 0 wznowienie studiów może ubiegać się osoba, kt6ra je przerwała po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów na studiach pierwszego stopnia lub pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach 0 wznowienie studiów na studiach niestacjonarnych może ubiegać się osoba niespełniająca warunków określonych w zdaniu poprzedzającym.

2. Decyzję o wznowieniu podejmuje dziekan.

3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień na obrony pracy dyplomowej lub na egzamin dyplomowy.

4. W zależności od czasu przerwy w studiowaniu, dziekan może uznać efekty kształcenia osiągnięte przed skreśleniem z listy studentów i zaliczenia modułów kształcenia uzyskane przed skreśleniem z listy studentów oraz wskazać semestr, od kt6rego nastąpi wznowienie studiów lub może odmówić ich wznowienia.

5. Osoba wznawiająca studia jest obowiązana zdane egzamin sprawdzający. Egzamin ten wyznacza dziekan sposr6d egzaminów zdanych przed skreśleniem z listy studentów. Dziekan może również wyznaczyć moduły kształcenia do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczania w celu osiągnięcia przez osobę wznawiającą studia wybranych efektów kształcenia. Wysokość opłat za zajęcia odbywane przed wznowieniem studiów ustala dziekan na podstawie zasad określonych w odpowiedniej decyzji Rektora. Egzamin sprawdzający oraz egzaminy i zaliczenia uzupełniające przeprowadzają nauczyciele akademiccy wyznaczeni przez dziekana.

6. Decyzję określającą warunki wznowienia na obronę pracy dyplomowej lub na egzamin dyplomowy podejmuje dziekan. Dziekan może również wyznaczyć moduły kształcenia do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczania w celu osiągnięcia przez osobę wznawiającą studia wybranych efektów kształcenia. Wysokość opłat za zajęcia odbywane przed wznowieniem studiów ustala dziekan na podstawie zasad określonych w odpowiedniej decyzji Rektora. Dziekan może zwolnić osobę wznawiającą studia ze zdawania egzaminu sprawdzającego.

Szczegółowe zasady wznawiania studiów na Wydziale EiTI PW określono w dokumencie „Ustalenia w sprawie rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o wznowienie studiów”. Wg tego dokumentu:
w przypadku studentów skreślonych po sem. 6-9 studiów 1. stopnia lub na studiach 2. stopnia wniosek wymaga wcześniejszego zaakceptowania przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych odpowiedniego instytutu
wnioski o wznowienie studiów wymagające udziału w zajęciach w semestrze przyjmowane są w Dziekanacie najpóźniej do końca pierwszego tygodnia zajęć (do Sekretariatu Dydaktycznego należy zgłosić się odpowiednio wcześniej).
Pozostałe informacje znajdują się w ww. dokumencie a wzór wniosku można pobrać z:

www.elka.pw.edu.pl/Studia/Zalaczniki-i-formularze/Formularze