Program Open Science – wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

17sie, 2020

W ramach programu Open Science w projekcie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule Open Access (OA). Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. Wsparcie finansowe udzielane jest na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSW.

W ramach programu można uzyskać pełne lub częściowe finansowanie publikacji. Nabór zgłoszeń w programie odbywa się w sposób ciągły do momentu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym. Szczegółowe informacje: http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Program-Open-Science-wsparcie-dla-publikowania-w-modelu-Open-Access