Dokumenty MNiSW związane z parametryzacją wg Ustawy 2.0

27wrz, 2019

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne związane z działalnością naukową:

Komunikat MNiSzW  z dnia 31 lipca 2019 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z liczbą punktów

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego  2019 w sprawie ewaluacji działalności naukowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 – Przepisy wprowadzając ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669