Wyniki II edycji konkursu Best Paper

05lis, 2021

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy. W konkursie przyjęto 57 aplikacji, z czego 44 artykuły zostały nagrodzone. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science rozpatrywała wnioski wg kryteriów zapowiedzianych w regulaminie konkursu:

  1. Pozycja bibliometryczna czasopisma – do oceny przyjęto SNIP > niż 1,5 na poziomie tytułu czasopisma.
  2. Udział autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej > niż 25% lub afiliacja autora korespondencyjnego – Politechnika Warszawska.

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 44 publikacje. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.  Jednym z laureatów konkursu został dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni za artykuł pt. “Analysis of the ensemble of regression algorithms for the analog circuit parametric identification” zamieszczony w czasopiśmie Measurement, vol.160, 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i pracownicy IRiTM