20wrz, 2021

Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłaszają konkurs ARTIQ. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców – Liderów – o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

W konkursie przewidziane jest dofinansowanie badań podstawowych przez NCN i badań przemysłowych, prac rozwojowych lub przedwdrożeniowych oraz wsparcia na zakładanie spółek celowych przez NCBR.

Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system informatyczny LSI, dostępny pod adresem  https://lsi.ncbr.gov.pl.

Termin składania wniosków w systemie informatycznym LSI potrwa od 20 września do 20 grudnia 2021 r., do godziny 16:00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 12 miesięcy od upływu terminu składania wniosków

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/artiq