Studium Ochrony przed Hałasem

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze letnim 2023/2024. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, specjaliści w zakresie map akustycznych, pomiarów hałasu w środowisku, specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko.

Program zajęć, w wymiarze 105 godzin, będzie realizowany w formie  siedmiu zjazdów sobotnio-niedzielnych prowadzonych w trybie mieszanym.

Ramowy program zajęć

PrzedmiotLiczba godzin
Repetytorium z matematyki i podstaw statystyki4
Podstawy akustyki16
Wpływ hałasu na organizm ludzki 3
Regulacje prawne w zakresie ochrony przed hałasem7
Hałas farm wiatrowych2
Wybrane zagadnienia z akustyki budowlanej8
Metody pomiaru i monitorowania hałasu      11
Prognozowanie emisji hałasu w środowisku4
Mapy akustyczne9
Zabezpieczenia akustyczne8
Hałas w środowisku pracy5
Akredytacja laboratoriów badawczych4
Niepewność pomiarów4
Warsztaty – pomiary hałasu10
Zagadnienia drgań w ochronie przed hałasem2
Repetytorium & Konsultacje6
Egzamin pisemny i ustny2

Zajęcia dwóch pierwszych oraz dwóch ostatnich zjazdów będą prowadzone w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19. W soboty zajęcia zaczynają się o godzinie 10.15 i kończą o 17.45. W niedziele zajęcia zaczynają się o godzinie 8.15  i kończą o godz. 14.50.

Zajęcia pozostałych trzech zjazdów będą odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams. Zajęcia zdalne w soboty i niedziele zaczynają się o godzinie 8.15. Przewidywany czas zakończenia zajęć zdalnych w soboty godzina  15.45, w niedziele 14.15.

Szczegółowe plany zajęć kolejnych zjazdów będą przekazywane uczestnikom Studium sukcesywnie.

Przewidywane są następujące terminy kolejnych zjazdów.

  • 03 – 04 lutego 2024, zajęcia stacjonarne
  • 17 – 18 lutego 2024, zajęcia stacjonarne
  • 02 – 03 marca 2024, zajęcia zdalne
  • 16 – 17 marca 2024, zajęcia zdalne
  • 06 – 07 kwietnia 2024, zajęcia zdalne
  • 20 – 21 kwietnia 2024, zajęcia stacjonarne
  • 11 – 12 maja 2024, zajęcia stacjonarne

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Hałasem wynosi 4300 zł.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest:

  • przysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, [formularz zgłoszeniowy, wniosek o przyjęcie]
  • dostarczenie kserokopii dyplomu szkoły wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • wniesienie opłaty.

Formularze zgłoszeniowe oraz kserokopie dyplomu należy przysłać do 5 stycznia 2024 roku na adres:

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Studium Ochrony przed Hałasem

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 WARSZAWA.

Opłatę należy wnieść na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa

32 1240 1053 5111 1034 0050 0091

tytuł wpłaty: „Studium Ochrony przed Hałasem”.

W przypadku dokonania wpłaty po 5 stycznia 2024 opłata za kurs wynosi 4600 zł. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób Studium nie zostanie uruchomione i dokonane wpłaty zostaną odesłane. Natomiast w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych osób o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium: tel. 505 550 902, tel. (22) 234 7955, e-mail: joanna.witkowska@pw.edu.pl .