Praca inżynierska – wybór tematu i promotora

Wybór tematu i promotora pracy dyplomowej inżynierskiej

w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

Ogólne zasady wyboru opiekunów i tematów zostały podane w dokumencie dostępnym na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

W przypadku studentek i studentów specjalności EIK i EIM wybór tematu i opiekuna poprzedzony jest etapem przydziału instytutu dyplomującego. Przydziału dokonuje, na podstawie Państwa preferencji, Prodziekan ds. Nauczania WEITI dr Piotr Firek . W semestrze 21Z deklaracje wyboru instytutu dyplomującego należy składać w portalu USOS-Web od 26 listopada do 12 grudnia 2021 r. Decyzje dotyczące przydziału instytutu dyplomującego zostaną ogłoszone 13 grudnia 2021 r.

W dniach od 13 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. studenci dokonują wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej. Wybór promotorów i tematów prac dyplomowych jest koordynowany przez zastępców dyrektorów ds. nauczania w Instytutach (i w poszczególnych instytutach może przebiegać wg nieco odmiennych zasad). Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych:

  1. Lista tematów prac dyplomowych, ich zakres i warunki wykonania zostaną udostępnione studentom, którzy będą realizowali prace w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, w dniu 13 grudnia 2021 r.
  2. Następnie należy skontaktować się z potencjalnymi promotorami (autorami interesujących tematów) pocztą elektroniczną lub telefonicznie w celu otrzymania dodatkowych informacji o temacie i zakresie pracy oraz uzyskania wstępnej zgody na podjęcie się funkcji promotora określonej pracy dyplomowej. Kontakt pozwala uniknąć nieporozumień dotyczących tematyki, zakresu i sposobu realizacji pracy. Zgoda powinna być udzielona przez:
   • podpisanie deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej (formularz dostępny na stronie internetowej IRTM) przez potencjalnego promotora

   lub

   Uzyskanie wstępnej zgody nie oznacza rezerwacji tematu dla danego studenta.
   Każdy z Państwa może zadeklarować wybór maksymalnie 3 tematów prac dyplomowych. Na deklaracjach proszę zaznaczyć priorytety wyboru poszczególnych tematów (1 – priorytet najwyższy).

  3. Deklaracje wyboru tematu pracy dyplomowej należy dostarczyć do Sekretariatu Dydaktycznego IRTM (WEiTI, pok. 424) lub przesłać w postaci elektronicznej (skan) na adres sekretariat.dydaktyczny.irtm@pw.edu.pl
   Deklaracje będą przyjmowane do 21 stycznia 2022 r. do godz. 15:30,
  4. Na podstawie przesłanych deklaracji zastępca Dyrektora IRTM ds. nauczania przydzieli tematy prac dyplomowych. W przypadku, gdy o jeden temat będzie się ubiegać 2 (lub więcej) chętnych, decyzja przydziału zostanie podjęta na podstawie dotychczasowych osiągnięć studenta. Będą one brane pod uwagę również wtedy, gdy o opiekę u jednego nauczyciela akademickiego będzie zabiegać nadmierna liczba studentów.
   W przypadku niezłożenia przez studenta deklaracji – temat pracy dyplomowej i jej promotor mogą zostać wybrani przez zastępcę Dyrektora IRTM PW ds. nauczania.
  5. Decyzje przydziału tematów prac dyplomowych zostaną ogłoszone w dniu 24 stycznia 2022 r.

   

  Życzymy dobrych wyborów.