Praca inżynierska – wybór tematu i promotora

Wybór tematu i promotora pracy dyplomowej inżynierskiej

w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

Ogólne zasady wyboru opiekunów i tematów zostały podane na http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Ustalenia3

W przypadku studentek i studentów specjalności EIK, EIM i RTM wybór tematu i opiekuna poprzedzony jest etapem przydziału instytutu dyplomującego. Przydziału dokonuje, na podstawie Państwa preferencji Prodziekan ds. Kształcenia WEITI dr Piotr Firek . W semestrze 21L deklaracje należy składać w portalu USOS-Web od 10 do 23 maja. Decyzje dotyczące przydziału instytutu dyplomującego zostaną ogłoszone 25 maja 2021/ r.

Od 26 maja do 16 czerwca studenci dokonują wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej. Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych jest koordynowany przez zastępców
dyrektorów ds. nauczania w Instytutach (i w poszczególnych instytutach może przebiegać wg nieco odmiennych zasad). Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w IRTM.

ETAPY WYBORU  (20Z i 21L – wersja uproszczona):

A) Pobranie formularzy deklaracji wyboru promotora i tematu

Proszę pobrać formularz  stąd. Każdy z Państwa powinien złożyć 3 deklaracje.

B) Kontakt z potencjalnymi promotorami pracy dyplomowej

Wstępne informacje o tematach (w tym zakresach prac i warunkach wykonania) znajdą Państwo w bazie elkaDyplom  http://neptun.elka.pw.edu.pl:8080/elkaDyplom. (Wszyscy studenci sem. 5. przypisani do IRTM powinni mieć dostęp do tej bazy, brak dostępu proszę zgłosić za pomocą poczty elektronicznej), 

Następnie należy skontaktować się  z potencjalnymi promotorami (autorami interesujących tematów) pocztą elektroniczna lub telefonicznie w celu otrzymania dodatkowych informacji o temacie i zakresie pracy oraz uzyskania wstępnej zgody na podjęcie się funkcji promotora określonej pracy dyplomowej. (Kontakt pozwala uniknąć  nieporozumień dotyczących tematyki, zakresu i sposobu realizacji pracy).   Zgoda powinna być udzielona przez:

  • podpisanie skanu deklaracji przez potencjalnego promotora  i przekazanie skanu deklaracji  na adres sekretariat.dydaktyczny@ire.pw.edu.pl

albo

  • przesłanie przez potencjalnego promotora  informacji potwierdzającej na adres ww. adres.

Uzyskanie wstępnej zgody nie oznacza rezerwacji tematu dla danego studenta.

C) Przesłanie skanów deklaracji na adres sekretariat.dydaktyczny@ire.pw.edu.pl oraz wpisanie listy preferencji w bazie elkaDyplom

Na deklaracjach  proszę zaznaczyć priorytety wyboru (1 – priorytet najwyższy).

Przekazanie listy preferencji w elkaDyplom polega na oznaczeniu tematów, które biorą Państwo pod uwagę, liczbami wskazującymi priorytet wyboru (jak wyżej).

Deklaracje (skany) będą przyjmowane do 16 czerwca 2021 r. do godz. 22:30, możliwość  składania listy preferencji w bazie elkaDyplom  zostanie zablokowana 16 czerwca 2021 r. o godz. 23:59.

W przypadku, gdy o jeden temat będzie się ubiegać 2 (lub więcej) chętnych, decyzja przydziału zostanie podjęta na podstawie dotychczasowych osiągnięć studenta. Będą one brane pod uwagę również wtedy, gdy o opiekę u jednego nauczyciela akademickiego będzie zabiegać nadmierna liczba studentów.

W przypadku niezłożenia deklaracji temat i opiekun mogą zostać wybrani przez zastępcę Dyrektora IRTM PW ds. nauczania.

D) Ogłoszenie decyzji – 18 czerwca 2021 r.

ETAPY WYBORU  (wersja pełna – nie dotyczy 20Z i 21L):

A) Pobranie formularzy deklaracji wyboru promotora i tematu

Formularze deklaracji są dostępne w  Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW  (pok. 424),  proszę zgłaszać się w czerwcu w godzinach pracy sekretariatu lub pobrać formularz  stąd. Każdy z Państwa powinien pobrać (i złożyć) 3 deklaracje.

B) Kontakt z potencjalnymi promotorami pracy dyplomowej

Wstępne informacje o tematach (w tym zakresach prac i warunkach wykonania) znajdą Państwo w bazie elkaDyplom  http://neptun.elka.pw.edu.pl:8080/elkaDyplom. (Wszyscy studenci sem. 5. przypisani do IRTM powinni mieć dostęp do tej bazy, brak dostępu proszę zgłosić w Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW – pok. 424 lub za pomocą poczty elektronicznej), 

Następnie należy skontaktować się osobiście z potencjalnymi promotorami (autorami interesujących tematów) w celu otrzymania dodatkowych informacji o temacie i zakresie pracy oraz uzyskania podpisu na deklaracji. (Bezpośredni kontakt pozwala uniknąć  nieporozumień dotyczących tematyki, zakresu i sposobu realizacji pracy.)  Podpisanie deklaracji przez nauczyciela akademickiego nie oznacza rezerwacji tematu dla danego studenta.

  • Ograniczenia dotyczące liczby nowych dyplomantów u poszczególnych nauczycieli akademickich z IRTM -> tutaj

C) Złożenie wypełnionych deklaracji w Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW (p. 424) i wpisanie listy preferencji w bazie elkaDyplom

Na deklaracjach „papierowych” proszę zaznaczyć priorytety wyboru (1 – priorytet najwyższy). Przyjmowane będą jedynie deklaracje podpisane przez potencjalnego promotora – autora tematu. 

Elektroniczne przekazanie listy preferencji polega na oznaczeniu tematów, które biorą Państwo pod uwagę, liczbami wskazującymi priorytet wyboru (jak wyżej).

Deklaracje będą przyjmowane w Sekretariacie do 22 stycznia 2021 r. do godz. 15:30, możliwość  składania listy preferencji w bazie elkaDyplom  zostanie zablokowana 22 stycznia 2021 r. o godz. 23:59.

Warunkiem uwzględnienia Państwa preferencji jest zgodność deklaracji „papierowej” z elektroniczną.

W przypadku, gdy o jeden temat będzie się ubiegać 2 (lub więcej) chętnych, decyzja przydziału zostanie podjęta na podstawie dotychczasowych osiągnięć studenta.

W przypadku niezłożenia deklaracji temat i opiekun zostaną wybrane przez zastępcę Dyrektora IRTM PW ds. dydaktycznych.

D) Ogłoszenie decyzji –  …………..r.

Życzymy dobrych wyborów.