Dyplomowanie na Studiach Wieczorowych

Dyplomowanie na Studiach Wieczorowych w IRTM ‑ podstawowe informacje

Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej na odpowiednio wysokim poziomie wymaga dużego nakładu własnej pracy (w tym samodzielnego zdobycia wiedzy potrzebnej do realizacji wybranego tematu), studiów literaturowych oraz wielu godzin spędzonych w laboratorium oraz przy komputerze.

W tej sytuacji przewidziano 4 przedmioty prowadzące do złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej:

Pracownia problemowa 1 (PJUM)W planie modelowym sem. 5Ukierunkowane praktycznie uzupełnienie wiedzy pozyskiwanej w czasie pierwszych 5 semestrów studiów.
Głównym celem jest dokonanie wyboru tematu i opiekuna pracy dyplomowej, ustalenie zasad współpracy z opiekunem, wstępne zapoznanie z możliwościami technicznymi realizacji pracy (m.in. bazą laboratoryjną) i opracowanie harmonogramu dalszych działań.
Pracownia problemowa 2 (PSRM)W planie modelowym sem. 6Nabywanie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich. Wstępny etap przygotowania pracy inżynierskiej.
Zakres działań (typowo): realizacja i badania układu wstępnego lub ważniejszych części oprogramowania.
Przygotowanie pracy dyplomowej 1 (PD1M)W planie modelowym sem. 7Doskonalenie umiejętności związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich.
Zakres działań (typowo): realizacja i badania układu wstępnego lub ważniejszych części oprogramowania, badania prototypu, modyfikacje i udoskonalenia.
Przygotowanie pracy dyplomowej 2 (PD2M)W planie modelowym sem. 8Doskonalenie umiejętności związanych z opracowaniem wyników badań i przygotowaniem tekstu pracy. Ostatni etap przygotowania dyplomowej pracy inżynierskiej.
Zakres (typowo): modyfikacje prototypu, badania, opracowanie tekstu pracy dyplomowej.
 1. Inżynierska praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego będącego indywidualnym opiekunem studenta.
 2. Wyboru tematu i opiekuna dokonują studenci w ramach pierwszej pracowni problemowej PJUM (dawna nazwa przedmiotu – Projekt 1 – koncepcyjny).
 3. Proponowane tematy inżynierskich prac dyplomowych można znaleźć w bazie elkaDyplom (http://neptun.elka.pw.edu.pl:8080/elkaDyplom) przeszukując ofertę dla specjalności RTM. Możliwe jest również indywidualne uzgodnienie tematu z nauczycielem akademickim (np. tematu związanego z działalnością zawodową studenta).
 4. Do 15 listopada (w semestrze zimowym) lub do 10 kwietnia (w semestrze letnim)  należy złożyć w sekretariacie dydaktycznym Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (p.424) podpisane przez opiekuna i studenta zgłoszenie zawierające tytuł pracy.  Indywidualnie uzgodniony temat (wraz z krótkim opisem zakresu i warunków wykonania pracy) powinien zostać umieszczony przez opiekuna w bazie elkaDyplom. Wybór tematu powinien być zaakceptowany przez zastępcę dyrektora IRiTM ds. dydaktycznych.
 5. Przebieg pracy powinien być systematycznie konsultowany z opiekunem.
 6. Efektem przedmiotu PJUM powinny być:
  • wstępny opis tematyki pracy dyplomowej,
  • zwięzłe przedstawienie możliwych rozwiązań oraz koncepcji przyjętego rozwiązania,
  • założenia i harmonogram pracy.
 1. Zaliczenia przedmiotu PJUM dokonuje zastępca dyrektora IRiTM ds. dydaktycznych, w czasie zajęć seminaryjnych, które odbędą się w ostatni wtorek semestru o 18:15 w sali 12. Podstawę zaliczenia będą stanowić:
  • strona tytułowa projektu z wystawioną przez opiekuna propozycją oceny,
  • 6-minutowa prezentacja koncepcji pracy.
 2. W ramach przedmiotu PSRM (wg planu modelowego w sem. 6) powinno być wykonane co najmniej 40% merytorycznej pracy związanej z realizacją pracy dyplomowej. Roboczą dokumentację wykonanej części pracy należy przedstawić jako sprawozdanie z przedmiotu PSRMPracownia problemowa 2 (dokumentacja powinna być złożona opiekunowi nie później niż na 7 dni przed końcem semestru).
 3. Pracownie PSRM i PDM są zaliczane przez kierownika Zakładu, w którym pracuje opiekun pracy dyplomowej na zasadach obowiązujących w Zakładzie (m.in. na podstawie złożonego sprawozdania).
 4. Obowiązki dyplomantki i dyplomanta obejmują również zaliczenie dwóch seminariów dyplomowych
  • Pierwsze z nich (SDM: 15-godzinne) powinno być deklarowane równolegle z pracownią PD1M a drugie (SD2M: 30-godzinne) – z pracownią PD2M. Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa, a do zaliczenia seminarium konieczne jest również wygłoszenie referatów dotyczących własnej pracy dyplomowej. Jeśli prowadzący seminarium uzna, że stopień zaawansowania pracy dyplomowej jest zbyt niski w stosunku do zadeklarowanego seminarium (SDM, SD2M – odpowiednio) – ma prawo nie zaliczyć zajęć seminaryjnych (mimo spełnienia wymagań formalnych).
 1. Według planu modelowego studiów pracę dyplomową należy złożyć bezpośrednio po zakończeniu 8. semestru studiów: w semestrze letnim nie później niż do 7 września, a w semestrze zimowym nie później niż do 29 stycznia. Praca powinna zawierać techniczną dokumentację realizacji projektu od przedstawienia tematu i zakresu pracy, poprzez wybór sposobu realizacji aż do opisu kolejnych etapów realizacji tematu i dyskusji uzyskanych wyników.
 2. Wstępnej oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun studenta.
 3. Przedmioty PD2M i EPDM są zaliczane poprzez złożenie pracy dyplomowej (zaakceptowanej przez opiekuna).
 4. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który spełnił wymagania programowe oraz otrzymał z pracy dyplomowej ocenę pozytywną.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego i jest egzaminem ustnym. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia projektu dyplomowego.