Zarządzenie JM Rektora PW w sprawie sesji egzaminacyjnych

19maj, 2021

Ukazało się Zarządzenie nr 40/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w r. ak. 2020/2021. (tutaj)        

“§ 1   
1. Letnią i jesienną sesję egzaminacyjną w roku akademickim 2020/2021 przeprowadza się
w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Na wniosek kierownika podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej
prowadzącej działalność dydaktyczną, zaopiniowany przez Zespół ds. koordynacji działań
prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem
wystąpienia koronawirusa, Rektor może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę
na przeprowadzanie egzaminów w trybie stacjonarnym

[…]”