Józef Wiesław Modelski

Józef Wiesław Modelski urodził się 25 marca 1949 r. w Kawnicach (woj. wielkopolskie). W 1967 r. ukończył liceum ogólnokształcące w Koninie, gdzie był też laureatem ogólnopolskich olimpiad chemicznych i fizycznych. Dyplom magistra inżyniera elektronika (specjalność: radiotechnika) uzyskał w 1973 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Rada Wydziału Elektroniki PW nadała mu też stopnie: w 1978 r. stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy: Metoda projektowania mikrofalowego analogowego przesuwnika fazy w zadanym paśmie częstotliwości (która została uznana za wyróżniającą się), a w 1987 r. stopień doktora habilitowanego za monografięMikrofalowe analogowe modulatory i przesuwniki fazy. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1973 r. Józef W. Modelski jest zatrudniony w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej kolejno na stanowiskach: asystenta (1973-78), adiunkta (1978-87), docenta (1988-91), profesora nadzwyczajnego (1991-2002) i profesora zwyczajnego (od 2002). W latach 1976-77 odbył roczny staż w USA (jako stypendysta Fulbright’a), prowadząc badania w laboratoriach mikrofalowych: Cornell University (Ithaca), University of Texas at Austin oraz Communications Satellite Corporation Laboratories (Clarksburg). W 1985 r. przebywał na półrocznym stypendium DAAD w RFN w Technische Universitat Braunschweig. Odbył też wiele krótkoterminowych staży zawodowych w zakładach przemysłowych oraz uniwersytetach technicznych, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Włoch, Portugalii. W latach 1986-88 pracował w Instytucie Wielkich Częstotliwości w Technische Universitat Braunschweig w RFN na stanowiskach senior scientist oraz visiting professor. Prowadził wykłady zaproszone i kursy w kilkunastu krajach europejskich, USA, Japonii, Indiach, Brazylii i Egipcie.

Zainteresowania naukowo-badawcze J. Modelskiego koncentrują się wokół techniki mikrofalowej, radiokomunikacji i telewizji. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych brał udział w opracowaniu metod i aparatury do pomiaru parametrów mikrofalowych diod półprzewodnikowych. Następnie, przez kilkanaście lat zajmował się projektowaniem i realizacją mikrofalowych modulatorów i przesuwników fazy stosowanych w systemach telekomunikacyjnych – początkowo układami z diodami półprzewodnikowymi, a w latach osiemdziesiątych także układami z tranzystorami MESFET oraz elementami ferrytowymi. W trakcie pobytu w Technische Universitat Braunschweig uczestniczył w badaniach nad projektowaniem układów mikrofalowych w technologii falowodów zintegrowanych INWATE i był też współkoordynatorem projektu badawczego poświęconego opracowaniu prototypu konwertera satelitarnego dla niemieckiego przemysłu telekomunikacyjnego. W latach 1983-94 prowadził badania dotyczące opracowania dokładnych metod analizy rezonatorów dielektrycznych i ferrytowych oraz zastosowaniom tych rezonatorów w filtrach, generatorach oraz miernictwie parametrów materiałów w paśmie mikrofalowym. W ostatnich latach główne obszary zainteresowań badawczych dotyczą paskowych anten wielowarstwowych oraz anten inteligentnych i rekonfigurowalnych. Kierował kilkoma dużymi pracami badawczymi dla jednostek gospodarki narodowej, m.in. opracowaniem koncepcji i warunków wdrożenia systemu GSM-R dla Polskich Kolei Państwowych (1997-2001). W ostatnich latach był inicjatorem i współorganizatorem kilku programów międzynarodowych. W jego zespole naukowym zakończono ostatnio 5 programów europejskich: 2 projekty badawczo-celowe STREP EU – Reconfigurable Systems for Mobile Local Communication and Positioning RESOLUTION oraz Core Subsystem for Delivery of Multi-Band Data in CATV CODMUCA, projekt zintegrowany EU – Co-operative Systems for Road Safety “Smart Vehicles on Smart Road” SAFESPOT, dwie sieci doskonałości EU – Antenna Centre of Excellence ACE2 oraz Top Amplifier Research Groups in a European Team TARGET. Obecnie jest koordynatorem ze strony Politechniki Warszawskiej projektuPROTEUS Zintegrowany Mobilny System Wspomagający Działania Antyterrorystyczne i Antykryzysowy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest konsultantem dla podmiotów gospodarczych w Polsce, USA i Niemczech.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych, 9 patentów oraz 4 monografii, m.in. Mikrofalowe modulatory i przesuwniki fazy z diodami półprzewodnikowymi (WNT, 1984), Rezonatory dielektryczne i ich zastosowania (PWN, 1990). Do najważniejszych oryginalnych osiągnięć wdrożonych w praktyce należą: za granicą – mikrofalowy scalony modulator fazy zastosowany w przekaźniku satelity INTELSAT, należącego do światowego systemu łączności satelitarnej (USA, 1978) oraz zintegrowany układ wejściowy konwertera TV w technologii INWATE do odbioru programów z satelity francusko-niemieckiego KOPERNIKUS (wdrożony do masowej produkcji, RFN, 1988); natomiast w kraju – generator napisów telewizyjnych Paston, zastosowany w studiach TV w Polsce i na Litwie (1992).

Za osiągnięcia naukowo-badawcze 6-krotnie otrzymywał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1979, 1981, 1989), Ministra Edukacji Narodowej (1991, 1995) oraz Sekretarza Wydziału IV PAN (1988). W 2005 r. otrzymał trzyletnie subsydium profesorskie Fundacji Nauki Polskiej. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za najlepsze publikacje lub prezentacje na konferencjach. Między inni w roku 2008 na Europejskiej Konferencji Mikrofalowej (EuMC) w Amsterdamie jego zespół otrzymał główną nagrodę w dziedzinie techniki mikrofalowej i antenowej za pracę Extending Functionalities of Waveguide Slot Antennas by Means of Reconfigurable Aperture; nagroda ta po raz pierwszy w historii została przyznana zespołowi z poza  Europy Zachodniej, USA i Japonii.

J. Modelski prowadził wykłady z przedmiotów podstawowych Teoria pola (1979-89) i Technika mikrofalowa(1978-81). Opracował i prowadził kilka oryginalnych wykładów m.in. Współczesne zastosowania mikrofal(1983-97), Telewizja satelitarna (1988-99), Telewizja przewodowa (1989-1998), Łączność satelitarna(1997-). Jest współautorem podręcznika Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego (WNT, 1990) oraz dwóch skryptów: Pomiary parametrów anten (OW PW 2003) i Podstawy radiokomunikacji (OW PW 2004) . W latach dziewięćdziesiątych był koordynatorem dwóch europejskich programów edukacyjnych TEMPUS: JEP-2038 The use of computers in electrical engineering education (1991-94) oraz JEP-7403 Modern technologies in telecommunications for new Polish educational systems (1994-97). W tym czasie był inicjatorem i współtwórcą utworzenia kilku nowych laboratoriów w Instytucie Radioelektroniki PW, m.in. Telewizji satelitarnej i przewodowej (1989), Techniki mikroprocesorowej PLD/ASIC(1992), Radiokomunikacji (1994), Anten (1998). Był też inicjatorem i współorganizatorem powołania na studiach dziennych nowej specjalności Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne, uruchomienia wieczorowych studiów zawodowych o specjalności Radiokomunikacja oraz uruchomienia kursów specjalistycznych w ramach Studium radiokomunikacji, technik multimedialnych i inżynierii biomedycznej RADEM. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy RADEM dla firm z rynku  telekomunikacyjnego, które ukończyło ponad 5000 uczestników. Był opiekunem ponad 100 prac dyplomowych – magisterskich i inżynierskich oraz promotorem 17 prac doktorskich. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymał 4-krotnie nagrody: MNSzWiT (1975, 1985), MEN (1991,1999).

Od 1996 r. jest dyrektorem Instytutu Radioelektroniki PW. Od 2005 r. jest członkiem Senatu PW, a od 2008 przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni. Od 2006 jest prezesem Rady Nadzorczej spółki AZS Politechnika Warszawska. Jest założycielem i prezesem Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Fundacja, która rozpoczęła działalność w roku 2000; przyznała już między innymi ponad 170 stypendiów habilitacyjnych, doktoranckich i studenckich, siedem laboratoriów naukowo-dydaktycznych zostało wyposażonych w nowoczesną aparaturę. W latach 1980-85 J. Modelski był pełnomocnikiem Rektora Politechniki Warszawskiej i przewodniczącym Komisji Rektorskiej ds. Studenckich Praktyk Zagranicznych. W latach 1994-96 był kierownikiem specjalności Radioelektronika na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od 1998 r. był członkiem Komisji Rektorskiej ds. Rozwoju i Modernizacji Uczelni, a w latach 2002-2005 jej przewodniczącym. W latach 1988-2000 był kierownikiem Zakładu Telewizji, a w latach 2003-2008 kierownikiem Zakładu Radiokomunikacji na WEiTI PW.

Józef Modelski jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, członkiem prezydium Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz przewodniczącym Komisji Astronautyki i Technik Kosmicznych KBKiS PAN; członkiem zagranicznym Ukraińskiej Akademii Nauk; członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem Fellow Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE (2000), dyrektorem Regionu 8 IEEE; przewodniczącym Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności, członkiem komitetów programowych i zarządzających wielu konferencji zagranicznych i krajowych w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji (m.in. IEEE International Microwave Symposium w USA, European Microwave Conference), przewodniczącym międzynarodowej konferencji Microwave & Radar Week; przewodniczącym Komitetu Programowego Konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej PIKE, członkiem kilku komitetów redakcyjnych periodyków naukowych międzynarodowych i krajowych (m.in. IEEE Transactions on MTTProceedings of the EuMA, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji PAN), przewodniczącym Rady Programowej Przeglądu Telekomunikacyjnego.

Był prezydentem IEEE Microwave Theory and Techniques Society (2008), wicedyrektorem Regionu 8 IEEE(2005-2006); przewodniczącym konferencji  International Conference on Microwaves Radar and Wireless Communications MIKON  (1995-2006), konferencji IEEE EUROCON (2007) oraz dwukrotnie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (2004, 2009); przewodniczącym Rady Telekomunikacji przy Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty (2003-2005); przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Badawczo-Rozwojowego Radia i Telewizji (1991-2006)członkiem Międzyresortowego Zespołu Koordynującego ds. Przestrzeni Kosmicznej przy Premierze RP (2001-2006); członkiem zarządu European Microwave Association EuMA (1997-2007), przewodniczącym Sekcji Mikrofal i Radiolokacji KEiT PAN (2000-2007).

J. Modelski został odznaczony i wyróżniony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, IEEE FellowIEEE Third Millenium Medal,IEEE Walter Cox Award, Medalem 80-lecia Polskiego Radia, 10 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, dwukrotnie odznaczeniem Ministra Łączności Zasłużony dla Łączności, Złotą Honorową Odznaką ZMW oraz Złotą Odznaką ZSP.

Jest żonaty, ma troje dzieci i dwie wnuczki. Interesuje się operą klasyczną i historią średniowieczną; lubi jazdę na nartach, pracę w ogrodzie, grę w tenisa oraz w brydża.