Yevhen Yashchyshyn urodził się 17 kwietnia 1957  roku  we  Lwowie,  gdzie  też  ukończył szkołę średnią w 1974 roku. W tym samym roku  rozpoczął  studia  na  Wydziale Radiotechnicznym  Politechniki  Lwowskiej, gdzie w 1979 roku uzyskał dyplom inżyniera radioelektronika.  Od  tego  roku  był  zatrudniony w branżowym laboratorium naukowo-badawczym na Wydziale Radiotechnicznym jako  inżynier,  starszy  inżynier,  pracownik naukowy,  starszy  pracowni  naukowy,  a  od 1988  roku  —  kierownik  tego  laboratorium. Stopień  doktora  (kandydata)  nauk  technicznych w dziedzinie anten i techniki mikrofalowej uzyskał w 1986 roku w Moskiewskim Instytucie  Elektroniki  i  Matematyki  (ros. MIEM)  za  rozprawę  Opracowanie  metod zautomatyzowanego  projektowania  drukowanych  szyków  antenowych.  W  latach 1993–1999 zajmował stanowisko docenta w Katedrze  Telekomunikacji  Politechniki Lwowskiej. W 1993 roku uzyskał także tytuł naukowy  starszy  pracownik  naukowy  (państwowy  tytuł  naukowy,  Ukraina).  Od  1991 roku  aż  do  zatrudnienia  na  Politechnice Warszawskiej  (w  październiku  1999  roku) był  m.in.:  prodziekanem  ds.  naukowych Wydziału  Radiotechnicznego  Politechniki Lwowskiej  (1991–1999),  członkiem  Rady Naukowej (odpowiednik Senatu Politechniki Warszawskiej) Politechniki Lwowskiej (1991––1999), członkiem Rady Naukowej Wydziału  Radiotechnicznego  (odpowiednik  Rady Wydziału  Politechniki  Warszawskiej)  Politechniki Lwowskiej (1988–1999) oraz zastępcą kierownika katedry Telekomunikacji Politechniki  Lwowskiej  (1993–1999).  W  1999 roku Yevhen Yashchyshyn został zaproszony do  pracy  w  Instytucie  Radioelektroniki  na stanowisku  adiunkta.  W  2006  roku  uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale  Elektroniki  Politechniki  Warszawskiej, a od 2009 roku — stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 2004 roku kieruje Laboratorium Antenowym i techniki sub-THz Instytutu Radioelektroniki  Politechniki  Warszawskiej.  Od  2009 roku do 2016 roku pełnił  funkcję kierownika Zakładu Radiokomunikacji, a od 2016 roku jest zastępca dyrektora  instytutu ds. naukowych. 2 grudnia 2016 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.

Działalność naukowa Yevhena Yashchyshyna skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z  badaniem  anten inteligentnych wraz z opracowaniem metod uwzględnienia  rzeczywistych  parametrów radiatorów i podzespołów antenowych, opracowaniem  nowych  rodzajów  anten  z  elektrycznym  kształtowaniem  charakterystyki kierunkowej, opracowaniem nowych rodzajów  sterowanych  anten  na  wielowarstwowym podłożu ferroelektrycznym z możliwością  praktycznego  zastosowania  cienkich warstw ferroelektrycznych oraz kompozytów ceramika– polimer  oraz  układów  mikrofalowych, a także opracowaniem nowych rodzajów  anten  z  rekonfigurowaną  aperturą. Wymienione  wyżej  obszary  zainteresowań wiąże elektryczne kształtowanie charakterystyki  kierunkowej  anten  bez  wykorzystania przesuwników  fazy.  Za  szczególny  wkład Yev hena Yashchyshyna do nauki, udokumentowany licznymi publikacjami, uważa się m.in. koncepcję nowych rodzajów anten sterowanych, metody syntezy pożądanych kształtów charakterystyki  kierunkowej,  opracowanie nowych materiałów ferroelektrycznych oraz badanie  opracowanych  ferroelektrycznych kompozytów  ceramiczno-polimerowych  dla zastosowań antenowych, a także opracowanie, realizację oraz badania sterowanych anten  o  rekonfigurowanej  elektronicznie aperturze oraz anten fotonicznych. Wyrazem wagi przykładanej do wspomnianych zagadnień było poświęcenie im monografii habilitacyjnej  Anteny  z  elektrycznym  kształtowaniem  charakterystyki  kierunkowej  —  nowe rozwiązania oraz monografii Teoria anten na podłożach dielektrycznych (2014). Na całokształt dorobku naukowego Yevhena Yashchyshyna na 2018 rok (http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/author/WEITI-8d669fc7-3ec1-482e-ad1f-f482ac5109f8/Yevhen%2BYashchyshyn?affil=&tab=main&conversationPropagation=begin&sort=&lang=en) składają się, m.in: 3 monografii naukowe i 1 podręcznik, 11 patentów, 3 skrypty  dydaktyczne  oraz  około 300 publikacji, m.in. w takich czasopismach, jak „IEEE Transactions  on  Microwave  Theory  and  Techniques”, „IEEE  Transactions  on  Antennas and Propagations”, „IEEE Transactions  on  Terahertz Science and Technology”. Wyniki pracy naukowej były referowane na szeregu renomowanych konferencji naukowych zagranicznych i krajowych (ponad 150 prezentacji), z których ważniejsze to: IEEE MTT-S International Microwave Symposium (USA); European Microwave Conference EuMC; European Conference  on  Wireless  Technology  ECWT;  IEEE International  Symposium  on  Antennas  and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting (USA); IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference  IMOC;  Intern.  Conf.  Antennas  Theory and Technique ICATT (Ukraine); MIKON; European  Conference  on  Antennas  and Propagations;  Asia-Pacific  Microwave  Conference. Za udział w opracowaniu i uruchomieniu laboratorium antenowego (z komorą bezechową)  oraz  laboratorium  podstaw  radiokomunikacji  został  uhonorowany  dwukrotnie  (w  2003  i  w  2004  roku)  nagrodą zespołową I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej.  Za  osiągnięcia  naukowe  został uhonorowany Nagrodą indywidualną I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej w 2006 roku oraz zespołową I stopnia w 2009 roku, a także główną nagrodą Europejskiego Stowarzyszenia Mikrofalowego — EuMC PRIZE w Amsterdamie w 2008 roku za innowacyjny charakter zaprezentowanego systemu antenowego, kompletną analizę, potwierdzoną pomiarami, oraz możliwość praktycznego jego wykorzystania. W ostatnich latach Yevhen Yashchyshyn jeszcze pięciokrotnie zostawał wyróżniony nagrodami JM Rektora PW.

Yevhen Yashchyshyn prowadził i prowadzi  wiele oryginalnych  wykładów,  z  których  najważniejsze  to:  „Teoria  i  projektowanie  anten”  (od 1999 roku), „Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na organizmy  żywe” (2002–2005), „Anteny radiokomunikacyjne” (2001–2003), „Anteny i propagacja fal” (od 2006 roku, Anteny od 2016 roku), „Pomiary parametrów anten”, „Anteny mikropaskowe  i  adaptacyjne”.  Yevhen  Yashchyshyn  bierze  czynny udział w recenzowaniu artykułów dla renomowanych czasopism, m.in.:  „IEEE  Microwave  and  Wireless Components  Letters”,  „IEEE  Transaction  on Microwave  Theory  and  Techniques”,  „IEEE Transaction  on  Antennas  and  Propagation”, oraz  na  konferencje  zagraniczne  i  krajowe, w tym na: „The European Microwave Conference”, „European on Wireless Technology”, EUROCON,  „International  Conference  on Antenna  Theory  and  Techniques”,  „International  Conference  on  Microwaves”,  „Radar & Wireless Communications”, „CAD Systems in  Microelectronics”,  „International  Conference  on  Modern  Problems  of  Radio  Engineering,  Telecomunications  and  Computer Science”, „International Conference on Communications”, KKRRiT itd. Poza tym Yevhen Yashchyshyn jest wieloletnim członkiem Komitetów Naukowych i Organizacyjnych międzynarodowych konferencji, a od 2009 roku jest członkiem Rady Naukowej  czasopisma z  listy  filadelfijskiej  „Izv.  VUZow  Radioelektronika” .

Yevhen Yashchyshyn jest członkiem Sekcji Telekomunikacji oraz Mikrofal i Radiolokacji Komitetu EiT Polskiej Akademii Nauk, członkiem IEEE od 1996 roku (senior member od 2009 roku), członkiem Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. W latach  2006-2010 był  także  członkiem  EuMA (Europejskie  Stowarzyszenie  Mikrofalowe) oraz  w  2007-2011  latach  członkiem  EurAAP (Europejskie Stowarzyszenie Antenowe oraz Propagacji Fal).

Jest  żonaty,  ma  dwoje  dzieci,  dwóch wnuków oraz jedną wnuczkę. Włada czynnie językami polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim.  Interesuje  się  historią  oraz  kulturą różnych cywilizacji.