Władysław K. Skarbek

Władysław Kazimierz Skarbek urodził się 9 grudnia 1949 roku w Kielcach, gdzie ukończył szkołę podstawową (1963) i Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego (1967). W 1967 roku został laureatem XVI. Olimpiady Fizycznej i zdobył wyróżnienie w Olimpiadzie Międzynarodowej z Fizyki.

Dyplom magistra inżyniera matematyki (!) w zakresie elektrotechniki (z wyróżnieniem) uzyskał w 1972 roku na Studium Podstawowych Problemów Techniki utworzonym przy Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Praca magisterska Computability of Continuous Machines dotyczyła własności efektywnej obliczalności systemów ciągłych.

Dyplom doktora nauk matematycznych z zakresie matematycznych podstaw informatyki uzyskał w 1977 roku w Centrum Obliczeniowym (obecnie Instytut Podstaw Informatyki) Polskiej Akademii Nauk. Promotorem rozprawy Sieci rejestrów przesuwnych jako model synchronizacji procesów współbieżnych był profesor Zdzisław Pawlak.

Monografię Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, opublikowaną w 1993 roku przez Akademicką Oficynę Wydawniczą PLJ, zgłosił Radzie Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej jako rozprawą habilitacyjną i w 1994 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie informatyki w specjalności Przetwarzanie Obrazów.

W roku 2003 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych w dziedzinie informatyki w specjalności multimedia.

Zainteresowania naukowe Władysława K. Skarbka w ciągu już ponad 35 lat pracy badawczej dotyczyły wielu specjalności w informatyce.  Jako doktorant zajmował się modelami obliczeń (1972-77). W trakcie pracy na stanowisku adiunkta w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego (1977-81) interesowały go praktyczne wdrożenia baz danych oraz zastosowania relacji rozmytych w zarządzaniu. Jako Assistant Profesor na Wydziale  Computer Science na Uniwersytecie w Trypolisie (Libia, 1981-1986) zajmował się algorytmami kombinatorycznymi i teorią relacyjnych baz danych. W latach 1987-1997 rozwijał w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk nowatorskie w Polsce badania z zakresu obrazowania medycznego, metody śledzenia promienia w grafice komputerowej, syntezy obrazów fraktalnych i kompresji obrazów metodą fraktalną. W tym okresie prowadził Zespół Przetwarzania Obrazów w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W 1989 roku odbył 6-miesięczny staż naukowy w Tokyo Institute of Technology w laboratorium Imaging Science and Technology Laboratory, a w 1993 roku – 2-miesięczny staż w Imperial College, na Wydziale Computing. W latach 1995-1996, pracując na kontrakcie jako badacz w RIKEN, Frontier Research Program (Japonia), w laboratorium Artificial Brain Systems, opublikował wiele prac dotyczących zastosowań sztucznych sieci neuronowych w przetwarzaniu obrazów, zwłaszcza w rozpoznawaniu twarzy i pisma ręcznego. Rozwinął w nich m.in. oryginalną metodę lokalnej analizy składowych głównych (LPCA) oraz metodę fraktalną w rozpoznawaniu twarzy.

Od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest kierownikiem Pracowni Technik Multimedialnych, a od 2001 roku również kierownikiem Zakładu Telewizji, w którym pracownia ta jest usytuowana.

W ostatnich latach Władysław K. Skarbek kierował wieloma pracami badawczymi finansowanymi m.in. ze środków Unii Europejskiej (grant CRIT2, 1997-2000, sieć doskonałości VISNET, 2003-2005), Komitetu Badań Naukowych (1995-1997, 2001-2002) i Politechniki Warszawskiej (1997-2005).

Opracował i prowadził wiele wykładów z zakresu informatyki: „Modele obliczeń”, „Fortran” – w Instytucie Kształcenia Nauczycieli (1972-1977); „PL/I”, „Statystyka Komputerowa” – w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego (1978-1980);  „Fortran”, „PL/I”, „Pascal”, „Struktury dyskretne”, „Struktury danych i algorytmy”,  „Programowanie systemowe” – na Wydziale Computer Science w Trypolisie (1981-1986);  „Grafika komputerowa”, „Fraktale i ich zastosowania”, „Przetwarzanie obrazów” –  w Podyplomowym Studium Zastosowań Matematyki przy  Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk (1987-1994);  „Pascal”, „C”, „C++”, „Inżynieria oprogramowania”, „Przetwarzanie obrazów”  – w Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej (1991-1994);  „Przetwarzanie obrazów” – na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki  Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (1994-1999);  „Wstęp do informatyki” (1994-1995), „Przetwarzanie obrazów”, „Multimedia”,  „Teoria sygnałów”, „Analiza obrazów” –  w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych (1996-2000)  oraz „Przetwarzanie obrazów” (1995), „Techniki multimedialne”,  „Analiza semantyczna obrazu i dźwięku”,  “Obiektowe programowanie aplikacji współbieżnych i rozproszonych”,  “Algorytmy i standardy multimedialne”, “Indeksowanie multimediów”,  „Inteligentne systemy multimedialne” (seminarium doktoranckie)  – na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej  (od 1997 roku). Był opiekunem około 30 prac inżynierskich i około 40 prac magisterskich. Był też promotorem ośmiu zakończonych prac doktorskich.

Władysław K. Skarbek był zapraszany za granicę do prowadzenia wykładów i seminariów, w tym w Tokyo Institute of Technology, Imperial College, University of Erlangen, Technical University of Berlin, Technical University of Porto, Riken Institute in Tokyo, University of Kiel, University of Surrey, Aristoteles University of Thessalonik.

Był lub nadal jest członkiem wielu komitetów konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym “Computer Analysis of Images and Patterns”,  CAIP’93-05 (od roku 1993),   RECPAD’94-’02, ICIAR’02-06, KKRRiT (od roku 2001) i MISSI (od roku 2002); przewodniczącym Zespołu Multimediów przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (od 1999 roku); przewodniczącym delegacji polskiej na spotkania grupy roboczej ISO-SC29WG11 MPEG (od 2000 roku); jest także aktywnym uczestnikiem prac nad standardem MPEG-7 (ponad 10 kontrybucji w latach 2000-2005, w tym przyjęty do standardu deskryptor dominujących temperatur barwowych); przewodniczącym grupy koordynacyjnej w zakresie przetwarzania multimediów w obszarze projektów NAVSHP 6. Ramowego programu Unii Europejskiej (the Convenor of Media Processing Coordination Group for Networked Audiovisual Systems and Home Platforms) w latach 2004-2005. Jest aktywnym recenzentem renomowanych czasopism takich jak PAMI, PATREC, Fundamenta Informaticae.

Otrzymał zespołowe nagrody Ministra Edukacji: w 1975 roku za wprowadzanie informatyki do szkół średnich i w 2000 roku za monografie Multimedia – algorytmy i standardy kompresji oraz Multimedia – sprzęt i oprogramowanie wydane przez Akademicka Oficynę Wydawniczą PLJ w latach 1998 i 1999.

Był kierownikiem wielu projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym autorem lub  współautorem bazy KADRY – dla Ministerstwa Przemysłu Maszynowego (1988); bazy OBRAZY – dla Centrum Sztuki Współczesnej (1992); oprogramowania internetowej sieci semantycznej — dla firmy BMW (1998-1999); multimedialnego systemu monitoringu i nadzoru M3S – dla firmy Polixel Polska (1999-2000); oprogramowania kodera MPEG-2 i oprogramowania transkodera z MPEG-2 na MPEG 4 – dla firmy ALVS z Izraela; oprogramowania elementów domowej platformy multimedialnej opartego na transmisji Bluetooth – dla firmy Arris Interactive z USA (2000-2001); systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych – dla firmy Alnet (2003-2004).

W ramach współpracy z Mitsubishi Visual Information Laboratory opracował dwa patenty międzynarodowe dotyczące rozpoznawania obrazów twarzy.

Władysław K. Skarbek jest autorem trzech monografii, redaktorem dwóch monografii Springera, autorem pięciu skryptów akademickich i kilkunastu rozdziałów w książkach i monografiach, około 70 artykułów w czasopismach międzynarodowych (w tym ponad 40 w renomowanych wydawnictwach zagranicznych), ponad 80 artykułów w materiałach konferencyjnych (w tym około 50 z konferencji zagranicznych) oraz około 30 raportów technicznych (w tym ponad 10 raportów dla grupy ISO/IEC MPEG).