Wiesław Winiecki (1950-2019)

Wiesław Winiecki urodził się 12 listopada 1950 r. w Gdańsku, gdzie ukończył szkołę podstawową (1965). W latach 1965 – 1968 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, a następnie do XLII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie (1968-69). Dyplom magistra inżyniera elektronika uzyskał w 1975 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektroniki w 1986 r. za rozprawę Metoda przetwarzania danych pomiarowych z wykorzystaniem funkcji odcinkowo-jednorodnych oraz jej zastosowania, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki (specjalność: metrologia i systemy pomiarowe) w roku 2003 za rozprawę Wirtualne przyrządy pomiarowe. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2011 r. Od roku 1975 Wiesław Winiecki był pracownikiem Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmował kolejno stanowiska: stażysty, konstruktora, starszego asystenta, adiunkta i – od roku 2005 profesora nadzwyczajnego.

Działalność naukowa Wiesława Winieckiego skoncentrowana była wokół zagadnień związanych z projektowaniem nowoczesnych, cyfrowych przyrządów i systemów pomiarowych. Początkowo prace te dotyczyły projektowania cyfrowych częstościomierzy, czasomierzy i fazomierzy o wysokich parametrach metrologicznych, a od połowy lat 80-tych – komputerowej techniki pomiarowej, a szczególności nowych metod projektowania systemów pomiarowo-kontrolnych z wykorzystaniem graficznych, zintegrowanych środowisk programowych. Największym osiągnięciem naukowo-badawczym i wdrożeniowym z lat 90-tych było opracowanie w latach 1994-1999 z zespołem KTP i wdrożenie w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacji Systemu pomiarowo-kontrolnego do automatycznego monitorowania sygnałów radiokomunikacyjnych w paśmie 10 kHz – 18 GHz nagrodzonego w 1997 roku Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Efektem działalności w tym obszarze było opracowanie i wydanie w 2 pionierskich w kraju książek: autorskiej „Organizacja komputerowych systemów pomiarowych” (wydanej w 1997 r. i wznowionej jako drugie wydanie w 2007 r.) oraz współautorskiej „Graficzne, zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych” (wydanej w 2001 r.). Od początku 2000 roku prace naukowo-badawcze Wiesława Winieckiego ukierunkowane zostały na rozproszone przyrządy wirtualne i systemy pomiarowe, wykorzystujące sieci przewodowe (Internet) i bezprzewodowe. Swoje doświadczenie i wyniki badań wykorzystał w autorskiej publikacji 2 obszernych rozdziałów zatytułowanych „Systemy pomiarowe” i „Internet w metrologii” w monografii „Współczesna metrologia” pod. red. Jerzego Barzykowskiego, wydanej przez WNT w 2004 r. i wznowionej w 2007 r. W ostatnich latach prace badawcze Wiesława Winieckiego zostały skoncentrowane na tematyce bezpieczeństwa rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących.

Wiesław Winiecki jest autorem lub współautorem ok. 170 publikacji (z czego 14 w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), 7 patentów (współautorskie) oraz ponad 70 raportów technicznych. W całym okresie pracy na Politechnice Warszawskiej Wiesław Winiecki brał udział w 63 pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych, w tym w 12 dużych projektach badawczo-wdrożeniowych, oraz w 6 projektach badawczych finansowanych przez KBN i MEN. Był kierownikiem 4 dużych projektów badawczo-wdrożeniowych oraz kierownikiem 2 grantów KBN. Wiele prac badawczych zakończyło się wdrożeniami w przemyśle i administracji państwowej.

Wiesław Winiecki był promotorem w 6 ukończonych przewodach doktorskich, recenzentem 3 rozpraw doktorskich. Ponadto kierował ponad 60 obronionymi pracami magisterskimi i 25 pracami inżynierskimi. Był autorem 7 wykładów. W ostatnich latach prowadził 3 fundamentalne dla swej specjalności wykłady: „Systemy pomiarowe”, „Oprogramowanie systemów pomiarowych”, „Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne”. Jest autorem 1 podręcznika akademickiego i współautorem 1 skryptu.

Wiesław Winiecki był członkiem Komitetów Naukowych i Programowych wiodących w dziedzinie systemów pomiarowo-kontrolnych konferencji zagranicznych i krajowych, (m.in. IEEE IMTC, IEEE IDAACS, Kongres Metrologii, Metrologia Wspomagana Komputerowo, Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle). Recenzował wiele artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych (m.in. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurements; Measurement – Journal of IMEKO; Metrology and Measuring Systems; Pomiary, Automatyka, Kontrola) oraz artykułów na konferencje zagraniczne i krajowe, (m.in. IEEE IMTC, IEEE IDAACS, IMEKO World Congress, IMEKO TC-4 Symp., MKM, MWK, SP, PPM). Od 2005 r. był członkiem International Advisory Board konferencji IEEE IDAACS. W 2007 r. pełnił funkcję co-chairmana of the IPC konferencji IEEE IDAACS. Trzykrotnie powierzano mu funkcję redaktora tomów (Guest Editor) artykułów dotyczących zaawansowanych systemów obliczeniowych oraz przyrządów i laboratoriów wirtualnych w czasopismach zagranicznych. Był członkiem Rady Programowej czasopisma Pomiary Automatyka Kontrola oraz Associate Editor czasopisma zagranicznego International Journal of Computing.

W ramach działalności organizacyjnej Wiesław Winiecki pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na Wydziale i poza nim. Był prodziekanem ds. nauki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (2005-2008), zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Radioelektroniki (1994-2001, 2004-2005), a także członkiem (1991-2002) i sekretarzem Komisji Dziekańskiej ds. finansowych Wydziału (1993-2002). Był członkiem Komisji Rady Wydziału ds. badań naukowych (2002-2005), członkiem Rady Nauki PW (2006-2012) i członkiem Senackiej Komisji ds. badań (2005-2012),

W Instytucie Radioelektroniki pełnił m.in. obowiązki kierownika Zakładu Urządzeń Radiotechnicznych (2003-2005) i zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych (1994-2001, 2003-2005 i 2008-2016). W 2016 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na kadencję 2016-2020. Niestety kadencji nie dokończył.

Wiesław Winiecki działał również aktywnie poza Politechniką. Był m.in. członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (2007-2010), prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR (2004-), będącego narodowym członkiem międzynarodowych organizacji IMEKO oraz IFAC, członkiem Zespołu Zadaniowego MNiSW do Spraw Oceny Wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie Działania 2.1 oraz 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Był członkiem IEEE.

Za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne Wiesław Winiecki nagrodzony był 3 nagrodami zespołowymi Ministra oraz 15 nagrodami Rektora (w tym 3 indywidualne). Złotym Krzyżem Zasługi” (1999), Srebrną Odznaką Za Zasługi Dla Sportu (2009) oraz odznaka Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej (2009).

Władał czynnie językiem angielskim i rosyjskim, biernie – francuskim. Interesował się polityką, muzyką i sportem.

Zmarł 5 września 2019 roku.