Prace naukowe Pracowni Biomedycznych i Nukleonicznych Systemów Komputerowych