Ta strona wykorzystuje cookies. Więcej informacji W polityce cookies.   ZAMKNIJ
 
    Strona główna arrow Dydaktyka arrow Studia Wieczorowe I Stopnia  
 
 
 
 
Menu główne
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Skład osobowy
Struktura
Dydaktyka
Plan wydarzeń
Konferencje
Bazy danych
Artykuły
Galeria
Koła Naukowe
Archiwum
Odsyłacze
Szukaj
Kontakt
Poczta
Podręczne
Fundacja WRRiTM
Fundacja MIKON
Inżynieria Biomedyczna
Poczta - Informacje
Zamówienia publiczne
Pliki cookie
Webmaster
Pogoda w Warszawie
12°C, 3.6 m/s, ↑080°, 1005.7 hPa
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
P W Ś C P S N
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Języki
Licznik odwiedzin
Since 04.10.2002
41730527 odwiedzających
Drukuj E-mail
Studia niestacjonarne na kierunku
Elektronika i Telekomunikacja
specjalność: Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne

 

ImageStudia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Elektronika i Telekomunikacja dostępne są dla wszystkich posiadających świadectwo dojrzałości.

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja uzyskują wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych.

Bazą dla wiedzy inżynierskiej integrującej kilka dziedzin nauk technicznych jest ogólna wiedza z zakresu: analizy matematycznej, algebry i probabilistyki, fizyki klasycznej, fizyki ciała stałego oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej. W toku dalszych studiów wiedza podstawowa zostaje uzupełniona uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą z zakresu teorii obwodów elektrycznych oraz teorii sygnałów i metod ich przetwarzania.

Kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych ma za zadanie przekazać szczegółową wiedzę w takich dziedzinach jak: inżynieria komputerowa, systemy radiokomunikacyjne i radiodyfuzyjne, techniki multimedialne oraz teleinformatyka.

Wykaz przedmiotów z założonymi efektami kształcenia znajduje się TUTAJ.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) absolwent tego kierunku:

 • ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii;
 • ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowywania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania;
 • ma wiedzę w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji i przesyłania oraz detekcji sygnałów w paśmie wielkich częstotliwości;
 • ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych;
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji ;
 • ma szczegółową wiedzę w zakresie systemów telekomunikacji optycznej;
 • ma wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych;
 • ma wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
 • ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych.

W toku studiów duża wagę przywiązuje się do znajomości problematyki indywidualnej przedsiębiorczości i związanych z nią zagadnień prawnych. W efekcie absolwent:

 • orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych
 • ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji

Dopełnieniem programu studiów jest lektorat z języka angielskiego, który ma zapewnić uporządkowaną znajomość języka angielskiego obejmującą struktury gramatyczne i słownictwo potrzebne do rozumienia i tworzenia różnych rodzajów tekstów pisanych i mówionych, formalnych i nieformalnych, zarówno ogólnych jak i z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

Realizując program kształcenia egzekwuje się nie tylko wiedzę, ale także i umiejętności. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

 • potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne a także symulacje komputerowe do analizy działania układów elektronicznych;
 • potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do obróbki danych doświadczalnych
 • potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki;
 • potrafi zastosować techniki cyfrowe do projektowania i programowania układów elektronicznych;
 • potrafi formułować zagadnienia w postaci algorytmicznej i zapisywać algorytmy w językach programowania;
 • potrafi zaprojektować i zweryfikować prosty system elektroniczny w postaci układu scalonego lub urządzenia techniki dźwiękowej i obrazowej lub sieci telekomunikacyjnej;
 • potrafi przedstawić otrzymane wyniki pomiarów w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
 • potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych;
 • potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, termodynamiki, fizyki statystycznej, elektryczności, magnetyzmu i optyki;
 • umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych;
 • potrafi dokonać analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe;
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach;
 • potrafi przygotować w języku polskim i języku angielskim, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu elektroniki i telekomunikacji;
 • potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu elektroniki i telekomunikacji;
 • ma umiejętność samokształcenia się;
 • ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej z zakresu elektroniki i telekomunikacji;
 • potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań typowych dla działalności inżynierskiej z zakresu elektroniki i telekomunikacji - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • potrafi porównać rozwiązania projektowe ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne

Ostatnia grupa efektów kształcenia dotyczy tzw. kompetencji społecznych. Absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

W programie pierwszych semestrów studiów przeważają treści o charakterze podstawowym. Poczynając od drugiego roku w coraz większym stopniu studia są wzbogacane elementami wiedzy związanej ze specjalnością. Na ostatnim etapie następuje pogłębienie wykształcenia specjalistycznego i realizacja projektu dyplomowego. Kształcenie na tym etapie odbywa się pod kierunkiem indywidualnego opiekuna, który jest także kierownikiem projektu dyplomowego.

Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja otrzymują tytuł zawodowy inżyniera kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz dyplom Politechniki Warszawskiej. Są przygotowani do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak i różnego rodzaju usług a także do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku.

Na Politechnice Warszawskiej kierunek Elektronika i Telekomunikacja oferowany jest tylko w ramach studiów niestacjonarnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Studia niestacjonarne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja specjalności: Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne uzyskały certyfikat jakości potwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacyjną powołaną przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia niestacjonarne na Politechnice Warszawskiej są płatne. Wysokość opłaty ustala rektor PW na podstawie kosztów prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim (dla studiujących na specjalności Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne opłata semestralna wynosi 3400 zł). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozłożenie opłaty na raty.

Organizacja zajęć

Z myślą o osobach pracujących zawodowo zajęcia są organizowane w godzinach popołudniowych i wieczornych (od poniedziałku do piątku 1615 – 2130). Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w soboty rano (815 - 1400).

Obowiązuje taki sam kalendarz roku akademickiego jak na studiach stacjonarnych. Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć i sesji egzaminacyjnej. Studia trwają 8 semestrów. Studentom przysługuje pomoc stypendialna przyznawana na ogólnych zasadach podanych w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Warszawskiej”. Stypendium socjalne lub zapomogę student może otrzymać już na pierwszym roku studiów, a stypendia za wyniki w nauce poczynając od drugiego roku studiów.

Informacji o organizacji studiów udziela
Sekretariat Instytutu Radioelektroniki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
pok. 424, IV p.
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa
tel. 22-234-7829; e-mail

Warunki przyjęcia na studia
O przyjęcie na I rok studiów wieczorowych mogą się ubiegać na ogólnych warunkach obywatele polscy oraz obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, posiadający świadectwo dojrzałości.

Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia opisano na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-I-stopnia

Kandydaci na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzone w trybie wieczorowym
dostarczają dokumenty (w terminie od 10 stycznia 2018 roku do 5 lutego 2018 roku):

 • Osobiście, od poniedziałku do-piątku w godz. 13.30-15.30,
  do Sekretariatu dydaktycznego (pok. 424)
  Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska 15/19
albo
 • pocztą lub kurierem na adres:
  Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
  ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa


Opłata za studia

Opłatę za studia należy wnosić na indywidualne konta otrzymane w systemie rekrutacyjnym.

 Plan studiów, z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta

Karty przedmiotów dostępne są po kliknięciu nazwy wybranego przedmiotu w tabeli poniżej.

Sem.

Kod

Nazwa przedmiotu

Moduł kształcenia

W

C

L

P

ECTS

1 FCSM Fizyka ciała stałego Fizyka (FIZRM) 30 0 12 0

4

1 FOM Fizyka ogólna Fizyka (FIZRM) 15 0 0 0

2

1 PKOM Podstawy techniki komputerowej Informatyka (INFRM) 30 0 18 0

4

1 MAT1M Matematyka I Matematyka (MATRM) 60 30 0 0

9

1 PMEM Podstawy metrologii Metrologia (METRM) 30 0 12 0

4

2 PFM Pola i fale Fizyka (FIZRM) 45 15 0 0

6

2 WPRM Wstęp do programowania Informatyka (INFRM) 15 0 0 0

2

2 MAT2M Matematyka II Matematyka (MATRM) 60 30 0 0

9

2 PPRM Przyrządy półprzewodnikowe Przyrządy półprzewodnikowe (PPRM) 30 0 15 0

5

2 OSRM Obwody i sygnały Technika analogowa (TEARM) 20 10 15 0

4

3 PMRM Programowanie Informatyka (INFRM) 0 15 15 15

4

3 JA1WR Język angielski 1 Język obcy (JARM) 0 30 0 0

3

3 MEM Materiały i elementy Materiały (MTRRM) 15 0 0 0

2

3 SMRM Sygnały i modulacje Podst. i algorytmy przetw. sygn. (PAPRM) 30 30 0 0

6

3 PTSRM Obieralny kierunkowy 1 Podstawy telekomunikacji (PTKRM) 30 0 12 0

4

3 PWTM Prawo w telekomunikacji Przedmioty ekonomiczne (NESRM) 15 0 0 0

1

3 PTWM Podstawy techniki w. cz. Technika emisji i odbioru (TEORM) 30 15 12 0

6

3 UEM Układy elektroniczne Układy elektroniczne (UELRM) 30 0 12 0

4

4 JA2WR Język angielski 2 Język obcy (JARM) 0 30 0 0

3

4 TOSM Techniki obliczeniowe i symulacyjne Matematyka (MATRM) 0 0 15 15

3

4 CPSWM Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Podst. i algorytmy przetw. sygn. (PAPRM) 30 0 12 0

4

4 KSTM Obieralny kierunkowy 2 Zastosowania komputerów (KSTM) 30 0 9 0

5

4 PULM Ukł. logiczn. i podst. techn. mikroproces. Technika cyfrowa (TECRM) 30 0 12 15

5

4 ANM Anteny i propagacja fal Technika emisji i odbioru (TEORM) 30 0 15 0

4

4 MSKM Multimedialne systemy komputerowe Techniki multimedialne (TMMRM) 30 0 0 0

3

4 SATM Obieralny kierunkowy 3 Podstawy telekomunikacji (PTKRM) 30 0 0 0

3

5 JA3WR Język angielski 3 Język obcy (JARM) 0 30 0 0

3

5 CTSM Obieralny kierunkowy 4 Podstawy telekomunikacji (PTKRM) 30 0 0 15

5

5 PJUM Pracownia problemowa I Pracownia problemowa 0 0 0 30

3

5 SYTM Obieralny kierunkowy 5 Systemy i sieci telekomunikacyjne (SSTRM) 30 0 0 0

3

5 PUCM Programowalne układy cyfrowe Technika cyfrowa (TECRM) 15 0 12 15

4

5 MRM Miernictwo radioelektroniczne Technika emisji i odbioru (TEORM) 30 0 15 0

4

5 TEM Technika emisji i odbioru Technika emisji i odbioru (TEORM) 30 0 12 0

5

5 AMRM Aplikacje multimedialne Techniki multimedialne (TMMRM) 0 0 15 15

3

6 JA-EM Język angielski 4 Język obcy (JARM) 0 30 0 0

3

6 PSRM Pracownia problemowa II Pracownia problemowa 0 0 0 75

7

6 ERM Ekonomika i rachunkowość Przedmioty ekonomiczne (NESRM) 15 0 0 0

1

6 EKMM Elementy kultury materialnej Przedmioty humanistyczne (HUMRM) 15 0 0 0

1

6 SRKM Obieralny kierunkowy 6 Systemy i sieci telekomunikacyjne (SSTRM) 30 0 15 15

6

6 SRDM Obieralny kierunkowy 7 Systemy i sieci telekomunikacyjne (SSTRM) 30 0 15 15

6

6 SKMM Procesory sygnałowe Technika cyfrowa (TECRM) 15 0 0 15

3

6 TMM Techniki multimedialne Techniki multimedialne (TMMRM) 15 0 0 0

2

7 PDRM Pracownia dyplomowa 1 Praca dyplomowa (DYPRM) 0 0 0 45

5

7 SDM Seminarium dyplomowe 1 Praca dyplomowa (DYPRM) 0 15 0 0

2

7 PWP Prawa własności przemysłowej Przedmioty ekonomiczne (NESRM) 15 0 0 0

1

7 ZMM Zarządzanie i marketing Przedmioty ekonomiczne (NESRM) 15 0 0 0

1

7 STKM Obieralny kierunkowy 8 Systemy i sieci telekomunikacyjne (SSTRM) 30 0 0 0

3

7 CSKM Obieralny kierunkowy 9 Systemy i sieci telekomunikacyjne (SSTRM) 30 0 6 0

4

7 SRKM2 Obieralny kierunkowy 10 Systemy i sieci telekomunikacyjne (SSTRM) 30 0 0 0

4

7 TDRM Obieralny kierunkowy 11 Techniki informacyjne (TINFRM) 15 0 12 0

3

7 TINM Obieralny kierunkowy 12 Techniki informacyjne (TINFRM) 30 0 0 0

3

8 EPDRM Edycja pracy dyplomowej inż. Praca dyplomowa (DYPRM) 0 0 0 0

0

8 PD2RM Pracownia dyplomowa 2 Praca dyplomowa (DYPRM) 0 0 0 90

10

8 SD2M Seminarium dyplomowe 2 Praca dyplomowa (DYPRM) 0 30 0 0

3

8 EBPZ Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Przedmioty ekonomiczne (NESRM) 15 15 0 0

2

8 SSWI Sem. „Społeczeństwo wiedzy i informacji” Przedmioty humanistyczne (HUMRM) 0 15 0 0

1

   PRAKT Praktyka zawodowa
           
Szczegółowy program studiów dostępny jest w systemie ECTS PW.Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.; Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
ArtLinks 1.0.b4by Duswald.de Polska adaptacja: APW Zwiastun; Bookmarks v2.7_1l (2006-03-18) © 2006 TEGDesign