Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Wydarzenia Stypendia Konkurs prac doktorskich Konkurs prezentacji konferencyjnych Publikacje


 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

pod patronatem medialnym
Telewizji Polskiej S.A. Polskiego Radia S.A.
oraz miesięcznika Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne
na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych


Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (WRRiTM), zgodnie ze swoimi celami statutowymi, kierując się potrzebą popierania badań naukowych rozwijających nowe techniki i technologie, ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień radiokomunikacji bądź technik multimedialnych. Patronami Medialnymi Konkursu są: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz miesięcznik Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

§ 1

 1. Piętnasta edycja Konkursu obejmuje prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione pomiędzy 1 stycznia 2016 a 17 lutego 2017.

 2. Fundator zwraca się za pośrednictwem Patronów Medialnych do doktorantów, rad wydziałów i rad instytutów wyższych uczelni oraz rad instytutów naukowo-badawczych, w których prowadzone są prace z zakresu radiokomunikacji lub technik multimedialnych, o zgłaszanie do Konkursu najlepszych prac z tych dziedzin, obronionych w tych placówkach.

 3. Wnioski o zgłoszenie do Konkursu mogą składać rady wydziałów i rady instytutów wyższych uczelni, rady instytutów naukowo-badawczych oraz autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora lub recenzenta.

 4. W dniu obrony pracy doktorskiej wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat.

 5. Przyjmuje się zasadę, że do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace obronione z wyróżnieniem.

§ 2

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych oraz instytutów naukowo-badawczych, przedstawiciel Fundacji oraz przedstawiciele Patronów Medialnych.

 2. Przewodniczącego wyłania ze swojego grona Komisja Konkursowa.

 3. Kadencję Komisji Konkursowej określa się na jeden rok.

 4. Fundator za pośrednictwem Patronów Medialnych poda wyniki Konkursu do publicznej wiadomości.

§ 3

 1. Komisja Konkursowa wyłania finalistów Konkursu, a następnie przyznaje nagrody lub wyróżnienia. Komisja może nie przyznać nagród w przypadku gdy uzna, że żadna ze zgłoszonych prac nie spełnia oczekiwań Fundatora nagrody. Może również w inny sposób rozdysponować kwoty przeznaczone na nagrody.

 2. Wysokość nagród corocznie określa Zarząd Fundacji WRRiTM.
  W piętnastej edycji konkursu wysokość nagród wynosi:
  • I miejsce - 10 000 PLN
  • II miejsce - 8 000 PLN
  • III miejsce - 5 000 PLN

 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 4. Ogłoszenie ostatecznych wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 21 czerwca 2017 r.

 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w uroczystości ogłoszenia wyników.

 6. Fundator pokrywa opłaty konferencyjne dla finalistów Konkursu, którzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do grupy finałowej przed upływem terminów zgłaszania referatów i wnoszenia opłat.

§ 4

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Biura Fundacji do 3 marca 2017 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. pismo zgłaszające kandydata do Konkursu (zgodnie z p.3§ 1)
 2. kartę zgłoszenia (wg. załączonego wzoru, docx lub .pdf)
 3. jeden egzemplarz pracy;
 4. streszczenie pracy (max. 6 stron);
 5. kopie dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora oraz przyznanie wyróżnienia;
 6. kopie recenzji;
 7. ewentualnie inne, niezależne opinie (np. rady wydziału, rady instytutu, użytkownika urządzeń/oprogramowania).
Dokumenty z pp. 3-7 powinny być dostarczone wyłacznie w formie elektronicznej

§ 5

Sekretariat Konkursu mieści się w Biurze Zarządu Fundacji
  ul. Nowowiejska 15/19,
  00-665 Warszawa
  tel: 22 234-79-10
  fax: 22 825-65-55
  e-mail: a.czarnecka@ire.pw.edu.pl

§ 6

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania informacji o zgłoszonych do konkursu pracach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach naukowo-technicznych, w audycjach radiowych i telewizyjnych, materiałach informacyjnych publikowanych przez Fundację WRRiTM oraz umieszczanych na stronach internetowych).
We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja Konkursowa.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl