Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635


 

W styczniu 2000 roku rozpoczęła działalność Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej. Inicjatywa została wsparta przez grupę znanych firm, których przedstawiciele tworzą Radę Fundacji. Działania Fundacji koordynuje trzyosobowy Zarząd, a funkcję Prezesa sprawuje prof. dr hab. Józef Modelski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.

Fundacja została powołana w celach:

  1. Wspomagania rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych (technik radiokomunikacyjnych, telewizyjnych, radiofonicznych, radiolokacyjnych, elektroakustycznych, elektroniki medycznej) w Politechnice Warszawskiej.
  2. Wspomagania rozwoju kadry naukowej w Politechnice Warszawskiej.
  3. Wspomagania rozwoju naukowego szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej.
  4. Wdrażania nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie:

  • szkoleń, seminariów i konferencji,
  • działalności informacyjnej mającej na celu promowanie polskich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą,
  • wydawnictw promujących polskie osiągnięcia naukowe w kraju i za granicą,
  • stypendiów, stażów, nagród i wyjazdów na konferencje naukowe kadry naukowej i szczególnie uzdolnionych studentów,
  • prac naukowo-badawczych mających na celu rozwój radioelektroniki oraz wdrażanie polskich osiągnięć naukowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a źródłem jej dochodów są wpłaty, darowizny i subwencje osób prawnych - Fundatorów i Sponsorów. Zgodnie z postanowieniami Statutu, donator może również określić cel lub sposób wykorzystania dotacji, np.: stypendium habilitacyjne, doktoranckie lub studenckie; doposażenie aparaturowe konkretnego laboratorium dydaktycznego lub badawczego, itd.

Dzięki darowiznom Fundatorów i Sponsorów w ciągu dotychczasowej działalności Fundacja przyznała już 251 stypendiów (w tym 11 habilitacyjnych, 51 na realizację prac doktorskich, 15 na opracowanie podręczników, 4 celowe oraz 170 studenckich). Dzięki działalności Fundacji swoją bazę aparaturową wzbogaciły laboratoria: radiokomunikacji, technik multimedialnych i techniki antenowej.

Sekretariat Fundacji
Sekretariat Fundacji mieści się w pokoju 535 w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  ul. Nowowiejska 15/19
  00-665 Warszawa
  tel. 22 234 7910, 22 825 3929 fax. 22 825 6555
  e-mail: Fundacja@ire.pw.edu.pl

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl