Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Fotorelacja z urzoczystości - Galeria 1 (Fot. E.Rosłaniec), Galeria 2 (Fot. Orange)
Uroczyste posiedzenie poprzedziła część robocza. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2014, udzielono absolutorium Zarządowi oraz wybrano nowe prezydium na kadencję 2015/2016. Na jubileuszowe posiedzenie przygotowano materiały podsumowujące dotychczasową działalność Fundacji
Dnia 12 marca 2015 r. uroczyste posiedzenie Rady Fundacji z okazji 15-lecia Fundacji odbyło się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej na zaproszenie Rektora PW prof. Jana Szmidta oraz prezesa Rady Andrzeja Siezieniewskiego. Wzięło w nim udział około 80 osób -
w tym przedstawiciele władz, urzędów centralnych i instytucji naukowych
 • Arkadiusz Bąk - Wiceminister Gospodarki
 • Magdalena Gaj - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Krzysztof Malinowski - Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV PAN
prezesi stowarzyszeń i branżowych izb gospodarczych
 • Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Wojciech Hałka - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji
 • Jarosław Tworóg - Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
dziekani wydziałów związanych z obszarem działalności Fundacji
 • prof. Krzysztof Zaremba - dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • prof. Natalia Golnik - dziekan Wydziału Mechatroniki PW
 • prof. Marian Wnuk - dziekan Wydziału Elektroniki WAT
obecni członkowie Rady Fundacji, byli członkowie Rady Fundacji, przedstawiciele kadry akademickiej, stypendystów Fundacji oraz prasy i mediów.
 
Zebranych powitał JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.
Posiedzenie prowadził prezes Rady Fundacji Andrzej Siezieniewski,
który imiennie powitał dostojnych gości.

Prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji w minionym 15-leciu. Na początku wymienił firmy aktualnie sponsorujące Fundację oraz obecnych członków Rady.
Zauważył także, że wśród gości - jest grono byłych prezesów firm, które w roku 1999 powołały Fundację: Robert Czarnecki (Ericsson), Marek Józefiak (PTK Centertel), Georges Kuta (Alcatel), Monika Mizielińska-Chmielewska (Kapsch), Stanisław Popiołek (Polskie Radio), Wojciech Pytel (Nokia), Sławomir Skrodzki (ZWUT). Gorąco podziękował za ich zapał, dalekowzroczność i podjęcie trafnej decyzji. Podkreślił, że osiągnięcia Fundacji w minionym piętnastoleciu były możliwe przede wszystkim dzięki wsparciu Założycieli i Sponsorów.
Na wniosek Zarządu Fundacji JM Rektor, w nawiązaniu do obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej, przyznał medale okolicznościowe dla 4 firm, które zakładały Fundację i do chwili obecnej bardzo aktywnie wspierają jej działalność.
Medale odebrali prezesi firm:
 Alcatel-Lucent  -  Andrzej Dulka
 Orange Polska  -  Piotr Muszyński
 Polskie Radio  -  Andrzej Siezieniewski
 Philips Polska  -  Marek Huzarewicz
Podsumowując znaczenie Fundacji dla środowiska akademickiego oraz biznesowego profesor Jan Szmidt zauważył, że Politechnika Warszawska jest na pewno beneficjentem działalności Fundacji. Jak każda instytucja kształcąca młode kadry, potrzebuje bieżącego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie przy tak dynamicznie rozwijających się technologiach teleinformatycznych i elektronicznych. Potrzebna jest współpraca nie tylko przy projektach, ale również możliwość pokazania młodzieży w jaki sposób i gdzie mogą budować swoją karierę po zakończeniu studiów. Udział wielu firm zarówno w wyposażaniu laboratoriów jak i w fundowaniu stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży znakomicie spełnia to zadanie. Podziękował wszystkim Sponsorom, a szczególnie tym, którzy zakładali Fundację i nadal aktywnie wspierają jej działalność.

Głos zabrali również zaproszeni goście.
Minister Arkadiusz Bąk przekazał życzenia i podziękowania od wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego za inicjatywę stworzenia Fundacji - zarówno dla środowiska akademickiego jak i dla przedsiębiorców, bez których rozwój tej idei nie byłby możliwy. Podkreślił, że współpraca nauki i biznesu jest motorem rozwoju całej gospodarki. Fundacja jest modelowym przykładem łączenia potencjału polskich uczelni z potencjałem polskiego biznesu. Wyraził nadzieję, że dzięki takiej współpracy młodym kadrom łatwiej jest rozumieć takie pojęcia jak innowacja i komercjalizacja, a dostępne środki europejskie zostaną właściwie wykorzystane. Na koniec, jako były student PW, podziękował profesorom i prezesom firm, za połączenie działań w ramach Fundacji. Studenci widząc współpracę swojej uczelni z konkretnymi firmami mogą praktycznie zaangażować się w studiowanie i budować swoją karierę.
Prof. Jerzy Woźnicki przypomniał trudne rozmowy w okresie od przedstawienia inicjatywy do utworzenia Fundacji (był wówczas Rektorem PW). Podkreślił, że determinacja grupy inicjującej skłoniła go do udzielenia poparcia Politechniki Warszawskiej. Zauważył, że taka inicjatywa wpisuje się w tradycję i misję Politechniki Warszawskiej, którą jest nie tylko kształcenie i prowadzenie badań, lecz także wkład w życie publiczne.
Prof. Krzysztof Malinowski wspomniał, że inicjatywa nawiązania współpracy z firmami działającymi w branży elektronicznej zrodziła się, gdy pełnił funkcję dziekana WEiTI.
Dziś widać, że aktywność Fundacji wpisuje się budowanie społeczeństwa obywatelskiego, przygotowanego do zaakceptowania przemian, które niesie ze sobą gwałtowny rozwój techniki.
Wiceprezes KIGEiT Jarosław Tworóg zauważył, że dzięki kadrom kształconym przez Politechnikę Warszawską funkcjonuje olbrzymia liczba firm w sektorze elektronicznym.
Życzył Fundacji, która zajmuje się promocją najlepszych kadr, dalszych sukcesów we wspieraniu rozwoju polskiej radioelektroniki oraz pogłębianiu integracji świata nauki i gospodarki. Przekazał na ręce Prezesa Zarządu Fundacji okolicznościową plakietkę z gratulacjami.
 

Zdjęcia: Emilia Rosłaniec, WEiTI

Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na koktajl ufundowany przez firmę Benning Power Electronics.
W trakcie koktajlu krótki toast wygłosił nowo wybrany prezes Rady Fundacji Piotr Muszyński (Orange Polska)

Prezesi Rady Fundacji - Andrzej Siezieniewski (2014/2015) oraz Piotr Muszyński (2015/2016)
w towarzystwie rektora PW prof. Jana Szmidta i prezesa Zarządu prof. Józefa Modelskiego


Na jubileuszowe posiedzenie przygotowano materiały podsumowujące dotychczasową działalność Fundacji:
Część robocza posiedzenia Rady Fundacji dnia 12 marca 2015 r. poprzedziła część uroczystą.


Prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski krótko skomentował bilans, rachunek wyników oraz Sprawozdanie z działalności w roku 2014. Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli sprawozdanie i udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2014. Ustępujący prezes przedstawił proponowane kandydatury nowego prezesa i wiceprezesa. Prof. Modelski zaproponował na funkcję sekretarza Rady nową kandydaturę dr hab. Kajetany Snopek. Podziękował długoletniemu sekretarzowi prof. Zbigniewowi Kulce za dotychczasową pracę, jednocześnie informując członków Rady, że Zarząd Fundacji powołał go na funkcję przewodniczącego Komisji Konkursowej do spraw stypendiów.

Zgodnie z regulaminem, w tajnym głosowaniu, wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2015/2016, która rozpocznie się 1 kwietnia:
 • Piotr Muszyński (Orange Polska) - prezes
 • Paweł Biskupski (Systemics PAB) - wiceprezes
 • Kajetana Snopek - sekretarz
Prezes Rady Fundacji Andrzej Siezieniewski zaprosił zebranych na część uroczystą do sąsiedniej Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl