Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

  Dnia 9 kwietnia 2008, we Wrocławiu, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2008) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2008

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny


Szósta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2007 a 1 lutego 2008 r. Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.

Komisja Konkursowa 2008:
  prof. Ryszard J. Katulski - przewodniczący   Politechnika Gdańska
  prof. Marek Amanowicz   Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Andrzej Dąbrowski Politechnika Warszawska
  prof. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Krzysztof Wesołowski Politechnika Poznańska 
  Marcin Bochenek Telewizja Polska S.A.
  Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM

Komisja Konkursowa po wstępnej ocenie merytorycznej zawartości prac oraz ich znaczenia dla rozwoju prezentowanej tematyki postanowiła, w porozumieniu z Zarządem Fundacji, zakwalifikować do grupy finałowej 6 prac z 5 ośrodków naukowych w Polsce.
Ich autorzy zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów w trakcie sesji tematycznych KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne).

Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i  wyróżnienia:
 • pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
 • drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN
 • trzecią nagrodę w wysokości 5 000 PLN
 • trzy wyróżnienia - dyplomy honorowe
Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Ryszard J. Katulski ogłasza wyniki

Nagrody otrzymali:
I dr inż. Adam Lamęcki za rozprawę Surrogate Models and Automated CAD of Passive Microwave Components (Modele zastępcze i automatyczne projektowanie wspomagane komputerem pasywnych elementów mikrofalowych), promotor - prof. Michał Mrozowski, Politechnika Gdańska
II dr inż. Maciej Łopatka za rozprawę Détection et reconnaissance des signaux stochastiques transitoires. Application à l'identification des Mammifères marins (Detekcja i rozpoznawanie krótkoterminowych sygnałów losowych w aspekcie identyfikacji ssaków morskich), promotorzy - prof. Jan Zarzycki, Politechnika Wrocławska; Jean-François Motsch, Université Paris XII
III dr inż. Rafał Lange za rozprawę Multiresolution Representation of Motion Vectors in Video Compression (Wielorozdzielczościowe reprezentacje wektorów ruchu dla zastosowań w kompresji sekwencji wizyjnych), promotor - prof. Marek Domański, Politechnika Poznańska

Nagrodzeni od lewej: dr inż. Adam Lamęcki (I nagroda), dr inż. Maciej Łopatka (II nagroda), dr inż. Rafał Lange (III nagroda)

Wyróżnienia otrzymali:
dr inż. Rafał Lech za rozprawę Research on Wave Structures Containing Set of Metallized Cylindrical Objects (Badanie struktur falowych zawierających układy metalizowanych obiektów cylindrycznych), promotor - prof. Jerzy Mazur, Politechnika Gdańska
dr inż. Artur Noga za rozprawę Poprawa skuteczności metody MM-PO w szerokopasmowej analizie obiektów promieniujących, promotor - prof. Andrzej Karwowski, Politechnika Śląska
dr inż. Mateusz Mazur za rozprawę Badanie ferrytowego przesuwnika fazy magnesowanego polem poprzecznym skrzyżowanym, promotor - prof. Edward Sędek, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji

Wyróżnieni (od lewej): dr inż. Rafał Lech, dr inż. Mateusz Mazur, dr inż. Artur Noga

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Życzymy owocnej kontynuacji badań i wielu sukcesów zawodowych w następnych latach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych

 • Siódma edycja Konkursu obejmie prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2008 a 6 marca 2009.
 • Zgłoszenia do Konkursu mogą składać:
  • rady wydziałów i rady instytutów wyższych uczelni,
  • rady instytutów naukowo-badawczych
  • autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora lub recenzenta.
 • Wiek kandydata - do 35 lat (w dniu obrony pracy doktorskiej).

Szczegółowy regulamin siódmej edycji będzie dostępny na
stronie internetowej Fundacji

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl